Πρόσκληση Ο.Ε. για την 1 Νοεμβρίου 2011

27-10-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 26–10–2011

Αριθ. Πρωτ.: 39878
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          Π Ρ Ο Σ

  Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
Δήμο Κωνσταντίνο
Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
Τσιρώνη Κωνσταντίνο
 Κομπότη Ιωάννη
Δερεδίνη Βασίλειο
Ρωμανό Ιωάννη
 (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 1η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 

 

1ο

Ανάθεση σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης υποθέσεων του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

2ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 5.068,33 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξίας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

3ο

Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011.

 

 

 

 

 

 

4ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για τη χιλιομετρική αποζημίωση μετακινούμενου υπαλλήλου (Παγία Προκαταβολή).

 

 

 

 

 

 

5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 125 € για την επισκευή του υπ’ αριθ. ΚΗΟ 6499 οχήματος του Δήμου (Παγία Προκαταβολή).

 

 

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 130 € για την προμήθεια ανταλλακτικού του υπ’ αριθ. ΚΗΙ 9782 οχήματος του Δήμου (Παγία Προκαταβολή).

 

 

7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 120 € για την προμήθεια ανταλλακτικού του υπ’ αριθ. ΚΗΙ 9782 οχήματος του Δήμου (Παγία Προκαταβολή).

 

 

 

 

 

 

8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 369,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 8480 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 462,62 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 8480 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 89,00 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 1018 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 634,68 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 8480 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 211,56 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΟ 3033 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.440,40 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 2691 οχήματος του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 216,90 € για την επισκευή του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 1839 οχήματος του Δήμου.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr