Πρόσκληση Ο.Ε. για την 1η Φεβρουαρίου 2016

29-01-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  28.01.2016
Αριθ. Πρωτ.: 2783
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016
 
 
 
 
 
 
2ο
Σύσταση λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2016
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψηφίσεις πιστώσεων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε. έτους 2015)
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψηφίσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ. Έτους 2016 σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06. Καθώς και αυτών που ψηφίζονται για όλο το ποσόν από την αρχή του έτους
 
 
 
 
 
 
5ο
Διαβίβαση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δωδεκάμηνης (12μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου – Λήψη απόφασης κήρυξης του διαγωνισμού άγονου και επανάληψης ή μη αυτού.
 
 
 
 
 
 
6ο
Έγκριση της τροποποιημένης υπ’ αριθ. 28/15 μελέτης, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δωδεκάμηνης (12μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Διαβίβαση του Πρακτικού 4 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) του Επαναληπτικού Διαγωνισμού Ηλεκτρικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συνολικά τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) τεμαχίων μεταλλικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων 660 lit(160 τεμ.) και 1.100 lit (305 τεμ.) – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον της 16ης Πταισματοδίκης Αθηνών του Δημάρχου Γαλατσίου Γεωργίου Μαρκόπουλου, για κατάθεση ανωμοτί εξηγήσεων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 01/20.01.2016 κλήσης του Α.Τ. Γαλατσίου, για προκαταρκτική εξέταση υπόθεσης του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Δ/κτη του Τμήματος Τροχαίας Ν. Ιωνίας του Αντιδημάρχου Γαλατσίου – Τεχνικών Υπηρεσιών Γερμάνου Μελισσουργού, για κατάθεση ανωμοτί εξηγήσεων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2514/9/756-β’/14.12.2015 κλήσης για προκαταρκτική εξέταση υπόθεσης του Δήμου Γαλατσίου, σε εκτέλεση της με Α.Β.Μ: Φ-2015/11744 από 21.10.2015 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού € 5,75 για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού € 40,00 για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού € 730,56 για προμήθεια ΤΠΔ Α κατανομής ΚΑΠ 2016
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 615,00€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Μπούζα Νικολάου από τη σύνταξη γνωμοδότησης βάσει της 556/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 560,88€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 535,15€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξία από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr