ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

07-06-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  06.06.2016
Αριθ. Πρωτ. 17823
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 10 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών» προϋπολογισμού 150.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
2ο
Διαβίβαση Πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016 – Λήψη απόφασης για την κήρυξη του διαγωνισμού άγονου και την επανάληψη ή μη του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
3ο
Διαβίβαση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης & χαρτιού Α3 & Α4 – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πεντακοσίων ευρώ (500 €) για την παροχή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με το πρόγραμμα ACEERP σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (5.933,74 €) για τη δαπάνη περισυλλογής – φιλοξενίας αδέσποτων ζώων σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0004 οικονομικού έτους 2016 (Συνεχιζόμενο 2015).
 
 
 
 
 
 
6ο
Έγκριση δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800 €) για τη συντήρηση αυτόματου ποτίσματος πρασίνου, διάθεση πίστωσης επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (7.400 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.0012 οικονομικού έτους 2016 και προδέσμευση πίστωσης του υπολοίπου ποσού για το οικονομικό έτος 2017.
 
 
 
 
 
 
7ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Κοντού Κωνσταντίνου για προμήθεια κάρτας απεριορίστων διαδρομών αστικών συγκοινωνιών.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 50,90 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 110,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 239,58 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης 1.254.128,67 € στον Κ.Α. 61.7336.0001 για την εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ».
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr