Πρόσκληση Ο.Ε. για την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

13-08-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  1308-2018

Αριθ. Πρωτ.: 19209

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                  

                                                                                             

Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                    

κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 17η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

 

2ο

Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ Τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018.

 

 

3Ο

Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιούνιο έτους 2018.

 

 

4Ο

Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019.

 

 

5ο

Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2019.

 

 

6ο

 Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019.

 

 

7Ο

Κατάρτιση Πίνακα (Νο 16)  για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

8Ο

Κατάρτιση Πίνακα (Νο 17)  για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

9ο

Ανάκληση των υπ’ αριθμ. . : 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 αποφάσεων Ο.Ε. βάσει του άρθρου 203  του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).

 

 

10ο

Ανάκληση των υπ΄αριθμ. : 399, 400, 401 και 402/2018  αποφάσεων Ο.Ε. βάσει του άρθρου 203  του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).

 

 

11ο

 Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης επί του υπ’ αριθμ. 2ο/15-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού & Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

 

12ο

Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης και του εν γένει χειρισμού υπόθεσης επί των αναφερομένων στο υπ’ αριθμ. 18405/30-7-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

13ο

Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 18.09.2018, ενώπιον του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κλ.: ΚΛ9489/2018, Αρ. Εισαγ.: ΑΓ10780/17.12.2009 και Αρ. Πιν.:19) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αρχόντη Γουσίου Παναγιούλα  κ.τ.λ. κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.

 

 

14ο

Λήψη απόφασης ανάθεσης σε Δικηγόρο για την άσκηση ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής ρύθμισης λειτουργίας κλιματισμού των Τρόλεϊ στην αφετηρία επί της οδού Παπαφλέσσα.

 

 

15ο

Διαβίβαση υπ’ αριθμ. 3/19-7-2018 Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών Μειοδοτών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσίας Τακτικής Συντήρησης Αυτοκινήτων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού των λοιπών Μεταφορικών Οχημάτων, Δίκυκλων & Τρίκυκλων του Δήμου και Προμήθειας Ανταλλακτικών – Κατακύρωση Διαγωνισμού.

 

 

16ο

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας (σάκοι απορριμμάτων).

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr