Πρόσκληση Ο.Ε για την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

22-08-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                         
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  21.08.2017
Αριθ. Πρωτ.: 28692
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 25 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
1ο
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Παντοπωλείου & Συσσιτίου του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
2ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
3ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά των υπ΄ αριθμ. 10716, 12599, 12600 και 12601/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
 
4ο
Υποβολή Λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιουλίου Έτους 2017.
 
 
5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 73,92 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.
 
 
6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 409,20 € για καταβολή υπερωριών  μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.
 
 
7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  11.315,45 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.
 
 
8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.066,91€ για καταβολή υπερωριών  προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.
 
 
9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.052,95 € για καταβολή υπερωριών  προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου),ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 756,98 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.
 
 
11ο
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού €18,50 σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
 
12ο
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού € 55,00 σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr