Πρόσκληση Ο.Ε. για την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

31-01-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  30.01.2017
Αριθ. Πρωτ.: 2969
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                       κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 3 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
3ο
 
 
 
4ο
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
 
7ο
 
 
 
8ο
 
 
9ο
 
 
 
10ο
 
 
 
11ο
 
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
 
14ο
 
 
 
15ο
 
 
16ο
 
 
17ο
 
 
18ο
 
 
19ο
 
 
20ο
 
21ο
 
 
Ψηφίσεις πιστώσεων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Ανάθεση σε Δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με την ενδεχόμενη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με τις εταιρείες α) PARK AVENUE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ β) Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ΑΕ (ΕΥΔΑΠ).
 
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης που αφορά αποσφράγιση κατ/τος
 
Διαθέσεις πιστώσεων για δαπάνες (προμηθειών & υπηρεσιών) που έχουν θα βαρύνουν το οικονομικό έτος 2017.
 
Διαβίβαση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων – Ανάδειξη πλειοδότη της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση μεταλλικών κάδων, πλαστικών κάδων και λοιπού πλαστικού υλικού.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εκατόν πέντε χιλιάδων ευρώ (105.000 €) για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου, που θα βαρύνουν τους Κ.Α. 10.6263.0012 (25.000 €) και Κ.Α. 20.6263.0001 (80.000 €) οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εκατό είκοσι τέσσερα ευρώ (124 ) σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0002 για τη επισκευή – ρύθμιση τηλεφωνικού κέντρου που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
 
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Ροδίτου Χάρις ποσού 298,85€ για καταβολή του εν λόγω ποσού στον ΔΕΔΔΗΕ για Τοποθέτηση 5 νέων φωτιστικών σε οδούς του Δήμου.
 
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Αξαόπουλου Εμμανουήλ ποσού 1.600,00€ για καταβολή στον ΔΕΔΔΗΕ του ποσού που απαιτείται για Τοποθέτηση νέων παροχών σύνδεσης με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης.
 
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Φραγκουλοπούλου Μαρίας ποσού 8.000,00€ για καταβολή στο Ταχυδρομείο του ποσού για: ‘Προπληρωμένα τέλη ανεφοδιασμού της μηχανής γραμματοσήμανσης που διαθέτει ο Δήμος’.
 
Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αγορά 12μηνης Κάρτας Απεριορίστων Διαδρομών Αστικών συγκοινωνιών στο όνομα του κλητήρα των ΚΕΠ Κοντού Κων/νου. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 360,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6422.0001 οικ. έτους 2017 για ‘Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων’.
 
Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής 980,00€ για αγορά 700 εισιτηρίων Αστικών συγκοινωνιών στο όνομα Στεφανοπούλου Σταυρούλα. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6422.0001 οικ. έτους 2017 για αγορά εισιτηρίων Αστικών συγκοινωνιών: ‘Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.252,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6011.0004 οικ. έτους 2017 για: ‘Εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.252,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6011.0003 οικ. έτους 2017 για: ‘Εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00€ υπέρ Κ.Α. 15.6422.0001 οικ. έτους 2017 για: ‘Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00€ υπέρ Κ.Α. 30.6422.0001 οικ. έτους 2017: ‘Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6422.0001 οικ. έτους 2017: ‘Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ υπέρ Κ.Α. 35.6422.0001 οικ. έτους 2017: ‘Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56€ για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 157,41€ για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr