Πρόσκληση Ο.Ε. για την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016

01-08-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  01-08-2016
Αριθ. Πρωτ.  24278
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  05 Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
 
3ο  
 
 
 
 
4ο  
 
 
 
 
5ο
 
 
6ο  
 
 
 
7ο
 
 
4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 
Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου του Δήμου, για το έτος 2016.
 
Διαβίβαση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών) του Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας πινακίδων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μεμβρανών κάλυψης υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους οδών του Δήμου Γαλατσίου έτους 2016 – Λήψη απόφασης α) αποδοχής ή μη του Πρακτικού & β) επανάληψης ή μη του διαγωνισμού.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (23.750 €) για την υπηρεσία προληπτικών ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων του Δήμου, σε βάρος των Κ.Α. 10.6063.0002 (1.400 €), Κ.Α. 15.6063.0001 (3.800 €), Κ.Α. 20.6063.0001 (11.400 €), Κ.Α. 20.6063.0003 (800 €), Κ.Α. 30.6063.0001 (3.600 €) & Κ.Α. 35.6063.0001 (2.750 €) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016
 
Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 478,17€ (2) δύο ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρία για την πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού για Τοποθέτηση 8 νέων φωτιστικών.
 
Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 691,47 (2) δύο ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρία για την πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού για Μετατόπιση και επαύξηση της ισχύος της παροχής ρεύματος στην Πλατεία Κύπρου.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6331.0001 οικ. έτους 2016 για: ‘Λοιποί φόροι & Τέλη’.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr