Πρόσκληση Ο.Ε. για την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

02-03-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  02-03-2017
Αριθ. Πρωτ.:7792
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 02η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών πριν από τις εορτές του Πάσχα καθώς και την λήψη αποφάσεων σε νομικά θέματα του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
 
 
 
 
 
 
2ο
 
 
 
3ο
Διαβίβαση του με αριθ. 1/1-3-2017 πρακτικού (Αποσφράγιση Προσφορών) του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας στις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων του έτους 2017 – Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού, κήρυξης του Διαγωνισμού άγονου, ματαίωσης ή μη αυτού και παραπομπής ή μη του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
 
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης επί των αναφερομένων στα αριθμ. 7041/23-2-2017 και 7523/28-2-2017 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.
 
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης επί των αναφερομένων στο αριθμ. 7715/2-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr