Πρόσκληση Ο.Ε. για την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

23-12-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  23.12.2016
Αριθ. Πρωτ.: 39009
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 29 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.258,60 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
3ο
Έγκριση πίνακα εξόδων επιδόσεων του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Δημάκη Δημητρίου και ψήφιση πί-στωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (2.126,60 €).
 
 
 
 
 
 
4ο
Απόδοση λογαριασμού παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2016.
 
 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.051,14 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΣΕΠΤ. – ΟΚΤ. ΝΟΕΜΒΡ. – ΔΕΚ. 2016.
 
 
 
 
 
 
6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 210,29 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 257,71 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 845,02 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 702,96 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 10.254,17 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 131,60 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 212,72 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έ-κτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ), ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.101,66 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
14ο
Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης ποσού 15,41 € για προμήθεια υπέρ ΤΠΔ από την κατανομή των ΚΑΠ 2016 για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 533,38 € υπέρ Κ.Α. 00.6515.0001 οικ. έτους 2016 για “Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζικών εμβασμάτων”.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr