Πρόσκληση Ο.Ε. για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

23-10-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  23-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 34527
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2016. 
 
 
 
 
 
 
2ο
Καθορισμός ύψους ετήσιων ανταποδοτικών τελών έτους  2016 (τέλη καθαριότητας και φωτισμού άρθρου 25 παραγρ. 12 Ν. 1828/1989 ) για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 334/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικό Προσώπων, ως προς το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση του πετρελαίου θέρμανσης – Λήψη απόφασης για τη διαδικασία προμήθειας από τον Δήμο πετρελαίου θέρμανσης.
 
 
 
 
 
 
4ο
Διαβίβαση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση μηχανογραφικού εξοπλισμού έτους 2015 – Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων – Εργ. 2015» – Αρ. μελ. 38/15.
 
 
 
 
 
 
6ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής – έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
7ο
Α. Έγκριση συμμετοχής ενός (1) υπαλλήλου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει εταιρεία ‘’PROJECTTraining & ConsultingLtd’’. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 301,35 € μαζί με το ΦΠΑ υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 40,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 113,39 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 38,85 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ Ι’ κατανομής ΚΑΠ 2015.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 135,63 € για καταβολή αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση μόνιμου διοικητικού προσωπικού ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 240,51 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 580,98 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού κήπων και δενδροστοιχιών, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.382,72 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας συμβασιούχων εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.481,29 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr