Πρόσκληση Ο.Ε. για την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018

04-01-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  0401-2018
Αριθ. Πρωτ.: 304
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 04η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2017, για την διάθεση πιστώσεων προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό έτους 2018 και της άμεσης ανάγκης πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων, καθώς και τη λήψη απόφασης δικαστικής υπόθεσης του Δήμου, στα θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. Έτους 2017 που δεν έχει εκτελεστεί εν  όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται.
 
 
2ο
Ψηφίσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06. (Προνοιακά επιδόματα & καύσιμα κίνησης και θέρμανσης έτους 2018).
 
 
3ο
Aνάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης ή μη του Δήμου την 08.01.2018 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) σε πρόσθετους λόγους αίτησης ακύρωσης των κ.κ. Ηλία Κωνσταντουλάκη κ.λ.π.(Αρ. Καταχ. ΑΚ833/30.04.2014) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr