Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

22-12-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  22.12.2017
Αριθ. Πρωτ.: 45318
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη 
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 27 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Αποδοχή ή μη Λογισμικού διαχείρισης κρατικών αυτοκινήτων από την εταιρεία ForumTraining & Consultingστον Δήμο Γαλατσίου.
 
 
2ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση Λ. Βεϊκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεϊκου», προϋπολογισμού 1.050.000,00€ (846.774,19 χωρίς Φ.ΠΑ.).
 
 
3ο
Απόδοση λογαριασμού  εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.000,00€ στο όνομα  του υπαλλήλου του Δήμου Δαμίγου Εύαγγελου   για έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου.
 
 
4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 498,28 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 69,80 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου Διοικητικών υπηρεσιών ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 644,50€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 6.005,44 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.065,11€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.534,17€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.238,22 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000.00 € υπέρ Κ.Α 10.6273.0003 Οικ. έτους 2017 για ΄΄ Δαπάνες φωτισμού της Παραχωρημένης Ολυμπιακής εγκατάστασης ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ   ΄΄
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr