Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

23-02-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  2302-2018
Αριθ. Πρωτ.: 5011
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                         
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2014: Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης – Γενική Εκμετάλλευση – Προσάρτημα.
 
 
2ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
3ο
Διαβίβαση Πρακτικού 3 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών) του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας τρο­φίμων για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2018-2019.
 
 
4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτακοσίων είκοσι ευρώ (720 ) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού της «Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών», σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
5ο
Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Αναγνωσταρά Αικατερίνη συνολικού ποσού 1.374,70€ για καταβολή του εν λόγω ποσού στον ΔΕΔΔΗΕ για Τοποθέτηση 23 φωτιστικών σε οδούς του Δήμου. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.374,70€ υπέρ Κ.Α. 20.6279.0001 οικ. έτους 2018.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr