Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

28-12-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  24-12-2015
Αριθ. Πρωτ.: 42032
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                       Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 30 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2015 μελέτης, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δωδεκάμηνης (12μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6277.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 για τη δαπάνη παροχής υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων του Δημοτικού Ιατρείου.
 
 
 
 
 
 
3ο
Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποιηθέντων δαπανών κατά τον χρόνο φιλοξενίας των προσφύγων στις εγκαταστάσεις του ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 54,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 143,45 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 178,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 120,77 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 351,24 € υπέρ Κ.Α 10.6052.0004 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Eργοδοτικές εισφορές Εκλογικής αποζημίωσης Βουλευτικών Εκλογών Σεπτ. ‘15 (Προσωπικό Αορίστου)΄΄.  
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 1.430,00 € υπέρ Κ.Α 10.6022.0001 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Eκλογική αποζημίωση Βουλευτικών Εκλογών Σεπτ. ‘15 (Προσωπικό Αορίστου)΄΄.  
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 1.541,00 € υπέρ Κ.Α 10.6051.0008 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Eργοδοτικές εισφορές Εκλογικής αποζημίωσης Βουλευτικών Εκλογών Σεπτ. ‘15 (Μόνιμο Προσωπικό)΄΄.    
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 9.680,00 € υπέρ Κ.Α 10.6012.0004 Οικ. έτους 2015 για : ΄΄Eκλογική αποζημίωση Βουλευτικών Εκλογών Σεπτ. ‘15 (Μόνιμο προσωπικό)΄΄.  
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr