Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τετάρτη 5 Ιουλίου

30-06-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  30.06.2017
Αριθ. Πρωτ.:23379
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 05 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
 
 
3ο
 
 
 
4ο
 
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Α. Έγκριση έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Φραγκουλόπουλου Γεώργιου για ενέργειες διαδικασίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) των απορ/ρων και φορτηγών αυτ/των. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6495.0001 οικ. έτους 2017.
 
Α. Έγκριση έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Δαμίγου Ευάγγελου για ενέργειες διαδικασίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) των επιβατηγών – δικύκλων – τρικύκλων οχημάτων του Δήμου. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6495.0001 οικ. έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6323.0001 οικ. έτους 2017 ‘Τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργων’.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr