ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

02-12-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  02122016
Αριθ. Πρωτ. : 36519
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                κ.κ.   Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  7 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
1ο
 
 
2ο
 
 
3ο
 
4ο
 
 
 
5ο
 
 
 
 
 
6ο
 
 
 
 
 
7ο
 
 
8ο
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
12ο
 
13ο
 
 
14ο
 
 
15ο
 
 
16ο
 
 
17ο
 
 
18ο
 
 
19ο
 
 
20ο
 
 
21ο
 
 
22ο
 
 
23ο
 
 
24ο 
 
 
25ο
 
   26ο
 
 
27ο
 
 
 
 
28ο
 
 
 
 
29ο
 
 
 
 
30ο
 
 
31ο
 
 
32ο
 
 
33ο
 
34ο
 
 
35ο
 
 
36ο
Λήψη απόφασης επί της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου οικ. έτους 2017.
 
Διαχειριστικός Απολογισμός και Έκθεση Πεπραγμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Γαλατσίου, για το έτος 2016.
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Διαβίβαση των υπ΄αριθμ. 2 & 3 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης (Τεχνικών & Οικονομικών) Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων απορριμμάτων 2016- Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
 
Διαβίβαση Πρακτικών Νο 1 (Αποσφράγιση ηλεκτρονικών φακέλων Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) & Νο 2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων (Δημοτικού Φωτισμού – Κοινοχρήστων Χώρων & Άλσους Βεϊκου – Εξωτερικού Φωτισμού – Δημοτικών Κτιρίων) του Δήμου έτους 2016 – Έγκριση Πρακτικών και συνέχιση ή μη του Διαγωνισμού.
 
Διαβίβαση Πρακτικών Νο 1 (Αποσφράγιση ηλεκτρονικών φακέλων Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) & Νο 2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων ετών 2016 – 2017. Έγκριση Πρακτικών και συνέχιση ή μη του Διαγωνισμού.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Τσιακίρη Δήμου για προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη ανεφοδιασμού της μηχανής γραμματοσήμανσης.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Αναγνωσταρά Αικατερίνη για την πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού 14.998,08€ για σύνδεση του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού με το δίκτυο της ΔΕΗ.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Χρυσάφη Θωμά για την έκδοση παραβόλου ελέγχου των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Γκέκα Ιωάννα για την κάλυψη 12 προνοιακών επιδομάτων δικαιούχων, για το Ε’ δίμηνο του 2016.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Φραγκουλόπουλου Γεώργιου για την πληρωμή δαπανών ελέγχου ΚΤΕΟ αυτ/των καθ/τας.
 
Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στην Κολώνα Στυλιανή τ. Θεοφάνη σύμφωνα με το άρθρ. 204 του Ν. 3584/2007.
 
Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στην Κατσούλη Άννα τ. Σπυρίδωνος σύμφωνα με το άρθρ. 204 του Ν. 3584/2007.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Πολυκρέτη Δήμητρας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.665,32€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξίας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 622,48€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων επιδόσεων του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Δημάκη Δημητρίου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (2.126,60€).
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 28.000,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6737.0001 οικ. έτους 2016 για ‘Δαπάνες υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης Συμφώνου Δημάρχων υπέρ Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας 2016-2020’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης131,60€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου) Οκτωβρίου 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 737,03€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, Οκτωβρίου 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 165,72€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έκτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ), Οκτωβρίου 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 11.478,78€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, Οκτωβρίου 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 752,04€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, Οκτωβρίου 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 184,92 για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών Υπηρεσιών, Οκτωβρίου 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εκατόν ογδόντα έξι ευρώ (186€) για την συντήρηση του λέβητα κεντρικής θέρμανσης δημαρχείου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6462.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για τα έξοδα δημοσίευσης διακηρύξεων.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0013 οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και προδέσμευση ποσού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (127.000€) από πιστώσεις του υπό έγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια α) μερίδων έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των απόρων και β) φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου.
 
Έγκριση δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) διάθεση πίστωσης πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500€) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0005 οικ. έτους 2016 και προδέσμευση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500€) από το οικονομικό έτος 2017, για εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και την προσωρινή φιλοξενία αυτών.
 
Έγκριση δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (249.422,14€), για την προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτικών οι οποίες θα μοιραστούν για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων κατοίκων (Πάσχα & Χριστούγεννα), σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 102,40€ για πληρωμή βεβαιωμένης οφειλής στο Υπ. Οικονομικών λόγω εκπρόθεσμης οφειλής ΦΠΑ υπέρ Κ.Α. 00.6821.0001 (Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης).
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.592,60€ υπέρ Κ.Α. 00.6151.0003 οικ. έτους 2016 για ‘Δικαιώματα τρίτων από είσπραξη για το Δήμο τελών και φόρων’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6322.0001 οικ. έτους 2016 για πληρωμή ‘Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100,85€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης ποσού 100,00€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
Α. Έγκριση γενόμενης πληρωμής ποσού 6.761,44€ στο Υπ. Οικονομικών για πληρωμή ληξιπρόθεσμων ποσών τελών κυκλοφορίας παροπλησμένων οχημάτων, Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.761,44€ έγκριση έκδοσης τακτοποιητικού Χ.Ε. υπέρ Κ.Α. 10.6321.0002 οικ. έτους 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 236,96€ για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr