ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΙΟΥ 2016

06-05-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  06.05.2016
Αριθ. Πρωτ. 14374
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 10 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
2ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Αναγκαστικές Συνδέσεις – Εργολαβία Α2», προϋπολογισμού 24.600,00 €.
 
 
 
 
 
 
3ο
Α. Έγκριση επιστροφής συνολικού ποσού 29.867,93€ στην εταιρεία PARKAVENUEΑ.Ε. από επιβολή Δημοτικών Τελών και Φόρων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων βάση Δικαστικών Αποφάσεων.
Β.1 Ψήφιση πίστωσης ποσού 28.648,74 € υπέρ Κ.Α. 20.8261.0001 οικ. έτους 2016 (Δημοτικά τέλη).
Β.2 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.219,19€ υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 οικ. έτους 2016 (Δημοτικός Φόρος).
 
 
 
 
 
 
4ο
Πρωτογενές αίτημα με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για το ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.
 
 
 
 
 
 
5ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας για προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για ανεφοδιασμός μηχανής γραμματοσήμανσης.
 
 
 
 
 
 
6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 13.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7413.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικού Συμβούλου για την υπηρεσία:
Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, προτάσεις και σχεδιασμός δράσεων για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Γαλατσίου με στόχο την προετοιμασία για τη σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και όλων των προαπαιτούμενων για τη συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών στο νέο ΣΕΣ 2014 – 2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 14, Δράσεις 1,2,3,4,5,6.
 
 
 
 
 
 
7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0015 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου “για την “Τεκμηρίωση / Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1429.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 4.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0014, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 για την ανάθεση υπηρεσίας Παροχής Πιστοποιητικού Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1429.
 
 
 
 
 
 
9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0024 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για την προμήθεια ασφαλτομίγματος μπετόν.
 
 
 
 
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800 ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0028 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας.
 
 
 
 
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α.30.6662.0023 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 για προμήθεια ξυλείας.
 
 
 
 
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0025 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.
 
 
 
 
 
 
13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0026 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για την προμήθεια σιδήρου.
 
 
 
 
 
 
14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0027 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για την προμήθεια υδραυλικών υλικών.
 
 
 
 
 
 
15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για την προμήθεια χρωμάτων.
 
 
 
 
 
 
16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (ευρώ 20.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0032 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για τη συντήρηση παιδικών χαρών. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
 
 
 
 
 
 
17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετάπτωση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση του συστήματος κοινωνικών επιδομάτων, έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (6.765 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7134.0003 οικονομικού έτους 2016 (Συνεχιζόμενο έτους 2015).
 
 
 
 
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων εκατό εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο ευρώ και έξι λεπτά (166.692,06 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7131.0003 οικονομικού έτους 2016 (Συνεχιζόμενο έτους 2015).
 
 
 
 
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά οπωροκηπευτικών προϊόντων για κοινωνικά ευπαθής ομάδες, ύψους εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (959,4 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6412.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 99.790,09 € υπέρ Κ.Α. 00.6711.0006 οικ. έτους 2016 για “Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές της 4ης δόσης του έτους 2015”.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 90.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.7333.0010 οικ. έτους 2016 για “ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Συντήρηση – επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων Δημοτικών οδών” (ΥΠΕΣΔΑ).
 
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 57.424,29 € υπέρ Κ.Α 10.6052.0003 οικ. έτους 2016 για “Απόδοση στο ΙΚΑ των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών των 5Μηνων εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ”.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6279.0001 οικ. έτους 2016 για “Δαπάνες επέκτασης δικτύου φωτισμού”(ΔΕΔΔΗΕ).
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.7323.0001 οικ. έτους 2016 για “ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: Κατασκευή θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων” (Εργολαβία 2015 Ανταποδοτικά).
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.072,04 € υπέρ Κ.Α. 10.6063.0009 οικ. έτους 2016 για “Καταβολή ποσού σε συνεργείο, από επισκευή οχήματος λόγω ζημίας που προκλήθηκε από τρίτον” (το ποσόν έχει αποδοθεί στο Δήμο από Ασφαλιστική εταιρεία).
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 149,91 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 98,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.800,00 € στον Κ.Α. 30.7412.0018 για τη «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών έτους 2016» – Αρ. μελ. 20/2016.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr