Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

07-10-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  07-09-2016
Αριθ. Πρωτ. : 30411
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  11 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
1ο
 
 
2ο
 
3ο
 
4ο
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
 
7ο
 
 
 
 
 
8ο
 
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
 
11ο
 
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
14ο
 
 
 
 
15ο
 
 
 
16ο
 
 
17ο
 
 
 
 
 
18ο
 
 
19ο
 
 
20ο
 
 
21ο
 
 
22ο
 
 
23ο
 
 
24ο
 
 
 
25ο
 
 
26ο
 
 
27ο
 
 
28ο
 
29ο
 
30ο
 
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2016 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Καθορισμός ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «Παλαί» για το έτος 2017.
 
Διαβίβαση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας πινακίδων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων & μεμβρανών κάλυψης υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης έτους 2016 – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.
 
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στις 18.10.2016, σε συζήτηση έφεσης του Δημητρίου Γκλίνου κατά του Δήμου Γαλατσίου με Αρ. Πρωτ. Προσδ.: 9512/2015, Πιν.:13.
 
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 24ου Τμήματος B ΣΥΝΘ του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUE ΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
Α) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών στο όνομα Φραγκουλοπούλου Μαρία, Β)Ψήφιση πίστωσης ποσού 560,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6422.0001 οικ. έτους 2016 για: Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων.
 
Α) Έγκριση συμμετοχής τεσσάρων (4) υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρεία ‘ForumTraining & Consulting’, Β) Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ μαζί με το ΦΠΑ υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (248) σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0011του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) σαρωτών μικροτσίπ διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (248 ) σε βάρος του Κ.Α. 15.6632.0002 οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια περιφερειακών ειδών Η/Υ (είκοσι (20) πληκτρολόγια και είκοσι (20) «ποντίκια») δαπάνης τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496 ) σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (εντομοαπωθητικής λοσιόν) χιλίων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ (1.413,60 ) σε βάρος του Κ.Α. 15.6681.0001 οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2016 μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων, ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (59.992,44 €).
 
Έγκριση της υπ’αριθ.32/2016 μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας 13.460 κιλών ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ (9.775 κιλά διαστάσεων 100 × 75 cm) & (3.685 κιλά (διαστάσεων 110 × 85 cm), ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000 €).
 
Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης δέκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (10.862 €) για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0003 συνεχιζόμενο οικονομικού έτους 2015.
 
Έγκριση των υπ’αριθ.21, 26, 27 & 28/2016 μελετών και καθορισμός των όρων διακήρυξης, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων, του εξωτερικού φωτισμού, του οδοφωτισμού και του ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων και του άλσους ενδεικτικού προϋπολογισμού ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτά (88.962,10 €).
 
Έγκριση πίνακα εξόδων επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Παπουλίδη Ευαγ. Σωκράτη και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (68,20€).
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.062,12€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Πολυκρέτη Δήμητρας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.097,15€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.831.44€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 608,84€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 463.84€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξία από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 268,00€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρικόπουλου Ανδρέα από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.160,27€ για την καταβολή εξόδων της συμβολαιογράφου Αθηνών κας Κιμίνου Ιφιγένειας.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6041.0004 οικ. έτους 2016 για: ’Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6263.0011 οικ. έτους 2016 για: ‘Επισκευή ταχογράφων αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (2016).
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 132,00€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 126,00€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 61,19€ για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr