Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 12 Απριλίου 2016

08-04-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  08.04.2016
Αριθ. Πρωτ. 11117
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 12 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2016 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2016 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
3ο
Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
4ο
Έκθεση εσόδων –εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτος 2016.
 
 
 
 
 
 
5ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016.
 
 
 
 
 
 
6ο
Υποβολή συμφωνίας Δήμου Γαλατσίου από την Ταμειακή Υπηρεσία για 29.02.2016.
 
 
 
 
 
 
7ο
Υποβολή συμφωνίας Δήμου Γαλατσίου από την Ταμειακή Υπηρεσία για 31.03.2016.
 
 
 
 
 
 
8ο
Εν μέρει ανάκληση της αρ. 94/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.309,03 € σε εκτέλεση της 432/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 116/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 693/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 10.05.2016, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Αρ. Καταχ. ΑΚ 1119/21-06-2013, Αρ. Πινακίου 25) σε αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά του υπ’ αριθ. πρωτ. 1043/31-05-2013 Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης του Δ/ντή Δασών Αθηνών).
 
 
 
 
 
 
12ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον της 20ης Πταισματοδίκη Αθηνών του Δημάρχου Γαλατσίου Γεωργίου Μαρκόπουλου, για απολογία, στα πλαίσια της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΥ και 1713/2016 κλήσης του Α.Τ. Γαλατσίου, κατόπιν μηνύσεως του κ. Γκλίνου.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εν γένει χειρισμού υπόθεσης που αφορά την εταιρεία ANTYMETPLUSΑ.Ε.Β.Ε. και διενέργεια κάθε περαιτέρω διαδικασίας, προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να εισπράξει το οφειλόμενο σε αυτόν ποσό.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 4ου Τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUEΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
15ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 19.04.2016, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Αρ. Πρωτ. Προσδ. 2297/2015, Αριθμός Πινακίου 38) σε έφεση που άσκησαν οι Μαργέλου Ειρήνη κ.τ.λ. κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
16ο
Κατάρτιση πίνακα απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας για την περιοδική οικονομική τους ενίσχυση για το έτος 2016.
 
 
 
 
 
 
17ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τετρακοσίων εννενήντα εννιά ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών (499,38 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για τις δαπάνες πολιτικών γάμων.
 
 
 
 
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, προμήθειας δυο (2) μπαταριών για συσκευή αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος (UPS) του ComputerRoom.
 
 
 
 
 
 
 
20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δυο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (2.460,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση αποδελτίωσης, καταγραφής και ενημέρωσης δημοσιότητας.
 
 
 
 
 
 
21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δυο χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα ευρώ (2.780,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για τις ετήσιες συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών – δεδομένων.
 
 
 
 
 
 
22ο
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 € στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας για την καταβολή ΕΛΤΑ, για προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης
 
 
 
 
 
 
23ο
Α. Έγκριση συμμετοχής ενός (1) υπαλλήλου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρεία ‘’TRAININGNETΕΕ’’. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00 € μαζί με το ΦΠΑ υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 70,80 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 73,25 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
26ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος ανάθεσης για: «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών έτους 2016» – αρ. μελ. 20/2016.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 369,00 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Γαλάνη Γεωργίου από την δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2» σε βάρος του Κ.Α. 30.7312.0002.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr