Πρόσκληση Ο.Ε για την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

12-06-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  09.06.2017
Αριθ. Πρωτ.:20861
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
 
3ο
 
 
 
4ο
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
7ο
 
 
 
8ο
 
 
9ο
 
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
14ο
 
 
15ο
 
 
16ο
 
 
 
17ο
 
 
18ο
 
 
19ο
 
 
20ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Λήψη απόφασης για την παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση του Δήμου Γαλατσίου κατά της υπ’ αριθμ. 1930/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
 
Λήψη απόφασης για την παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση του Δήμου Γαλατσίου κατά της υπ’ αριθμ. 1931/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
 
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης και του εν γένει χειρισμού υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. 7081/4-3-2016 Εξώδικη Πρόσκληση – Δήλωσης και Επιφύλαξης Δικαιωμάτων του κ. Ματζουράνη Γεωργίου.
 
Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης επικυρωμένων αντιγράφων ασκηθείσας αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου Γαλατσίου με αρ. καταθ. 528000/500020/2017 ενώπιον του Αρείου Πάγου.
 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2017 Μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των δικαιούχων μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6726.0001 οικ. έτους 2017 για: ‘Εισφορά του Δήμου υπέρ του Φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας Πάρκο Αντώνης Τρίτσης’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 938,01 υπέρ Κ.Α. 20.7131.0002 οικ. έτους 2017 για ‘Προμήθεια εργαλείων Ηλεκτρολόγων’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6312.0001 οικ. έτους 2017 για ‘Φορολογία εισοδήματος’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6311.0001 οικ. έτους 2017 για ‘Φόρος επί των τόκων των τραπεζικών καταθέσεων’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00€ οικ. έτους 2017 για ‘Καταβολή ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων ΕΝΦΙΑ’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6737.0003 οικ. έτους 2017 για ‘Δαπάνες υλοποίησης Προγραμματικής σύμβασης Συμφώνου Δημάρχων υπέρ Τοπικής Βιώσιμης Ενέργειας 2015-2020’.
 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 154,50€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 ‘Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων’ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 866,66€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.190,60€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.513,44€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου),ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 12.633,67€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 409,20€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 228,00€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση πίνακα αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Δημοσθένους Άγγελου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.800 ευρώ.
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr