ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09-10-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  09-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 32249
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 13 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 29/2015 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ», λόγω συμμόρφωσης στην υπ’ αριθ. 6268/15 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
 
 
 
 
 
2ο
Λήψη απόφασης συνέχισης και κατακύρωσης του αποτελέσματος Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ».
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε αγωγές που άσκησαν οι κ.κ. Δημήτριος και Χαράλαμπος Γκλίνος για την εκ μέρους του Δήμου καταβολή ποσού.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σε έξι (6) δίκες επί ισάριθμων προσφυγών της εταιρείας PARK AVENUE AE για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
5ο
Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
6ο
Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
 
 
 
 
 
 
7ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής – έτος 2015» προϋπολογισμού 56.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
8ο
Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 542/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «αποδέσμευση χρηματικού ποσού 4.700,00 € που είχε καταθέσει η ομοσπονδία επαγγελματιών πωλητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για το πανηγύρι της Αγίας Γλυκερίας το 2010».
 
 
 
 
 
 
10ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλας για καταβολή ποσού για προπληρωμένο τέλος ανεφοδιασμού μηχανής γραμματοσήμανσης.
 
 
 
 
 
 
11ο
Α. Έγκριση συμμετοχής ενός (1) υπαλλήλου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει το ΄΄Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΄΄ Β. Ψήφιση πίστωση ποσού 280,00€ μαζί με το ΦΠΑ υπέρ Κ.Α 00.6073.0001 Γ. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Υπαλλήλου Χάντζου Ευανθίας.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 28,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 38,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 61,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 168,14 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 για την ανάθεση σε Ορκωτό Λογιστή του ελέγχου του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Γαλατσίου για το Οικ. έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.857,20 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0014 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 για την προμήθεια και τοποθέτηση Αρπάγης σε όχημα της υπηρεσίας Καθαριότητας.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια δενδρυλλίων – θάμνων 2015. 
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων. 
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης 22.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός φρεατίων & σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων και απόφραξη κεντρικών αγωγών ομβρίων σε περιοχές του Δήμου Γαλατσίου» ΚΑ 30.6262.0023.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr