Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

11-03-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  11.03.2016
Αριθ. Πρωτ.: 7660
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2016 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
2ο
2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
3ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 432/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών συνολικού ποσού 4.309,03 € και ψήφιση ισόποσης πίστωσης.
 
 
 
 
 
 
4ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ΄ αριθ. 3951,3952,4381 και 4386/2015 αποφάσεων του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάκληση την υπ΄ αριθ. 85/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 295,20 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη σύνταξη γνωμοδότησης.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ανάθεση σε συνεργάτη σύνταξης γνωμοδότησης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού.
 
 
 
 
 
 
8ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016.
 
 
 
 
 
 
9ο
Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
10o
Δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού εξήντα εφτά χιλιάδων ευρώ (67.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0004 του προϋπολογισμού του Οικ. έτους 2017 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (diesel).
 
 
 
 
 
 
11o
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πεντακοσίων ευρώ (500,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθειας μιας (1) κουρτίνας – σκίαστρου.
 
 
 
 
 
 
12o
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών διαγράμμισης οδών και την μίσθωση χημικών τουαλετών για την διενέργεια εμποροπανηγύρεων λόγω θρησκευτικών εορτών στο Δήμο Γαλατσίου, ύψους χιλίων εκατόν εφτά ευρώ (1.107 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6277.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
13o
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων τριακοσίων τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.303,80 ) σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια εξοπλισμού του Δημοτικού Ιατρείου.
 
 
 
 
 
 
14o
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (4.747,80 ) σε βάρος των Κ.Α. 10.6615.0001, 20.6615.0001, 30.6615.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια διαφόρων εντύπων, φακέλων (με λογότυπο) και βιβλιοδεσίες αρχείων-εγγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
15o
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
16o
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης & αναλωσίμων φωτοτυπικών και πολυμηχανημάτων fax(μελάνια – toner) για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
17o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
18o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 70,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
19o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 74,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
20o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 346,62 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
21o
Α. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών στο όνομα ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 840,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6422.0001 Οικ. έτους 2016 για: ‘’Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων’’. 
 
 
 
 
 
 
22o
Α. Έγκριση παρακολούθησης διαδικτυακού σεμιναρίου από έναν (1) υπάλληλο του τμήματος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που διοργανώνει η εταιρεία ‘’ELPO’’. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € μαζί με το ΦΠΑ υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr