Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

12-02-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  12.02.2016
Αριθ. Πρωτ.: 4581
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 16 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Διαβίβαση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών δωδεκάμηνης (12μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2016 Μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π. έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγές που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUE ΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ)
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 01.03.2016, ενώπιον του 2ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε πέντε (5) εφέσεις που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ΑΕ (ΕΥΔΑΠ)
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στις 19.02.2016 επί ποινικής υποθέσεως με ΑΒΜ: ΙΓ 2011/7855 και κατηγορούμενο τον κ. Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο (πρώην Αντιδήμαρχο Καθ/τας)
 
 
 
 
 
 
6ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 08.03.2016, ενώπιον του 32ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε δύο (2) προσφυγές που άσκησε Εταιρεία «Μουρελατος Α Λαπιώτης Π ΟΕ» κατά του Δήμου Γαλατσίου για δημοτική φορολογία
 
 
 
 
 
 
7ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 3953/2015 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση άσκησης ή μη θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 2016015Α /18-01-2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου του ΣΕΠΕ
 
 
 
 
 
 
9ο
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής»
 
 
 
 
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0003 και δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) σε βάρος του Κ.Α. 15.6265.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για τη δαπάνη – συντήρηση φωτοτυπικών κ.λ.π. μηχανημάτων του Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
 
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνη και διάθεση πίστωσης πεντακοσίων ευρώ (500,00€) σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ (178) ξύλινων πασσάλων
 
 
 
 
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.600 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για τη δαπάνη ανάπτυξης ειδικών προγραμμάτων κοινωνικά ευπαθών ομάδων που υφίσταται πολλαπλές διακρίσεις
 
 
 
 
 
 
13ο
Έγκριση ολοσέλιδης καταχώρησης με θέμα «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Παλμός» Γαλατσίου τεύχος 19ης Φεβρουαρίου 2016. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για δαπάνη της ως άνω δημοσίευσης
 
 
 
 
 
 
14ο
Έγκριση ολοσέλιδης καταχώρησης με θέμα «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» στην μηνιαία εφημερίδα «Γραμμή» Γαλατσίου τεύχος Φεβρουαρίου 2016. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για δαπάνη της ως άνω δημοσίευσης
 
 
 
 
 
 
15ο
Έγκριση ολοσέλιδης καταχώρησης με θέμα «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» στο περιοδικό GMagazine, τεύχος Φεβρουαρίου 2016. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για δαπάνη της ως άνω δημοσίευσης
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.584,00€ για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού € 149,91 για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού € 0,40 για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού € 730,56 για προμήθεια ΤΠΔ Β κατανομής ΚΑΠ 2016
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού € 30.000,00 για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]