ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2017

12-05-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  12.05.2017
Αριθ. Πρωτ.:16937
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 16 Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
 
 
3ο
 
 
4ο
 
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
7ο
 
 
8ο
 
 
9ο
 
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
13ο
 
 
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 18.05.2017, σε αγωγή του Δημητρίου Γκλίνου ( ΓΑΚ. 79991/2014, Αρ. Κατ. Δικ/φου 10975/2014, Πιν. Η7/19) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
 
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για την σύνταξη γνωμοδότησης περί υποχρέωσης και δικαιώματος χορήγησης εγγράφων.
 
Εντολή ανάθεσης για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των υπ’ αριθμ. αποφάσεων 1930/2012, 1931/2014, 320/2016, 24438/2010 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
 
Ψήφιση πίστωσης και διάθεση δαπάνης 3.200,00€ στον Κ.Α. 30.6233.0002, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Δαπάνες χρήσης μηχανημάτων για στατικούς ελέγχους δημοτικών κτιρίων (χειριστής, καροτιέρα, δειγματοληψία κ.λ.π.».
 
Ψήφιση πίστωσης και διάθεση δαπάνης 7.200,00€ στον Κ.Α. 30.7333.0029, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου, Κορίνης & Κοραή».
 
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Απρίλιο έτους 2017.
 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 14,50€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
Α. Έγκριση καταβολής στο Υπ. Οικονομικών ποσού 3,36€ (Προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής δικαστικών εξόδων δικαστικών εξόδων Απόφασης 2693/2016 Συμβουλίου Επικρατείας), Β) Ψήφιση πίστωσης ποσού 3,36€ υπέρ Κ.Α. 00.6821.0001 οικ. έτους 2017 ‘Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης’.
 
 Έγκριση πίνακα αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών Θεοδώρας Αλεξίου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1884,80 ευρώ.
 
Έγκριση πίνακα αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Δημοσθένους Άγγελου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 992 ευρώ.
 
Έγκριση δύο (2) πινάκων εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαγαλιού Μαρίας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 859,32€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Χουρίδου Ιωάννας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 248,00€.
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr