Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

13-10-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  13.10.2017
Αριθ. Πρωτ.: 35383
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη 
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 17 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
2ο
Καθορισμός ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2018.
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 19ο Μονομελούς στις 26.10.2017, σε προσφυγή που άσκησε oεπιχειρηματίας Κολοβός Φώτης (ΓΑΚ. 8630/2011, Αρ. Κλ. 30500/2016, Πιν. 8) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 18ο Μονομελούς στις 25.10.2017, σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «Καφεζαχαροπλαστεία Σνακ Μπαρ Λεωφόρος Βεϊκου Α.Ε.»(ΓΑΚ. 5416/2011, Αρ. Κλ. 39145/2016, Πιν. 10) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
5ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 2545/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε έφεση που άσκησαν οι κ.κ. Βασιλείου Φιλίππου κ.λ.π. κατά του Δήμου Γαλατσίου καθώς και αντίθετης έφεσης που άσκησε ο Δήμος (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
 
 
6ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘Χρωματισμοί κοινόχρηστων χώρων (πλατειών – νησίδων κ.λ.π.) Εργολαβία 2017’ – Αρ. Μελ. 36/2017, προϋπολογισμού 7.200,00.
 
 
7ο
Έγκριση Μελετών και καθορισμός των όρων Διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2018-2019.
 
 
8ο
Διαβίβαση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση μηχανογραφικού εξοπλισμού έτους 2017 – Ματαίωση ή μη του διαγωνισμού και επανάληψη ή μη αυτού.
 
 
9ο
Διαβίβαση Πρακτικού Νο 2 (Αποσφράγιση ηλεκτρονικών φακέλων Οικονομικών Προσφορών, Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων έτους 2017 – Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών – Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων.
 
 
10ο
Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών του Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων). Λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη του Διαγωνισμού.
 
 
11ο
1. Έγκριση συνολικής δαπάνης 1.111.868,98 € για την προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής (διαφόρων τροφίμων, φρέσκου γάλακτος & ετοίμων γευμάτων) ετών 2018 & 2019. 2. Προδέσμευση πίστωσης α) 90.520 € από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια έτοιμων για τη σίτιση των απόρων του Δήμου, β) 90.520 € από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019, για την προμήθεια έτοιμων για την σίτιση των απόρων του Δήμου, γ) 399.778,44 € από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής που θα χορηγηθούν σε οικονομικά αδύνατους, δ) 399.778,44 € από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019, για την προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής που θα χορηγηθούν σε οικονομικά αδύνατους, ε) 65.636,05 € από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου (χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας) και στ) 65.636,05 € από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019, για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου (χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας).
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001 για την καταχώρηση σε εφημερίδες και περιοδικό για την ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών στους Δήμους που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
 
 
13ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού- διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το Δήμο & τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα 2018 & 2019.
 
 
14ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 659,40€ στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλα για αγορά εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών.
 
 
15ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Φραγκουλοπούλου Μαρία για Προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη ανεφοδιασμού της μηχανής γραμματοσήμανσης.
 
 
16ο
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 37,50€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr