Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

15-12-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  15.12.2017
Αριθ. Πρωτ.: 44268
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη 
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 19 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Κατάρτιση Πίνακα (Ν. 23) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
2ο
Κατάρτιση Πίνακα (Ν. 24) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
3ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Νοέμβριο έτους 2017.
 
 
4ο
Απόδοση λογαριασμού παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2017.
 
 
5ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Ζ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 16.01.2018 επί ποινικής υποθέσεως με ΑΒΜ: ΙΓ 11/7855 και κατηγορούμενο τον κ. Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο (πρώην Αντιδήμαρχο Καθ/τας)
 
 
6ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο του εν γένει χειρισμού της ένστασης – προσφυγής που άσκησαν οι κ.κ. Αυλωνίτου Ε. κ.λ.π. κατά του Δήμου Γαλατσίου περί ακύρωσης της υπ΄αριθμ. 502/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
7ο
Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.000,00€.
 
 
8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (999,44 ) για την προμήθεια παγίδων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Γαλατσίου, σε βάρος του Κ.Α. 15.6632.0003 οικονομικού έτους 2017.
 
 
9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (2.376) για την παροχή υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων για τους εργαζόμενους, σε βάρος του Κ.Α. 15.6063.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440) για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0020 οικονομικού έτους 2017.
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (999,79 ) για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (κτηνιατρικά) σε βάρος του Κ.Α. 15.6631.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (765 ) για την προμήθεια ενός (1) πίνακα και μιας (1) μεταλλικής αρχειοθήκης για την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας σε βάρος του Κ.Α. 15.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 252,65 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2017.
 
 
14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 17,45 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου Διοικητικών υπηρεσιών ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 618,20€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 10.047,52 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.073,18€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.568,93€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 856,18 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.275,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6322.0001 οικ. έτους 2017 για ‘Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των’.
 
 
21ο
Α. Έγκριση τακτοποιητικού Χ.Ε. ποσού 1,60€ (προσαύξηση και απόδοση κρατήσεων) Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1,60€ υπέρ Κ.Α. 00.6821.0001 οικ. έτους 2017 ‘Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης’.
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr