Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

18-01-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  15/1/2016
Αριθ. Πρωτ.: 1281
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                             Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Συγκρότηση συλλογικών οργάνων (επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών)
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 625/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 722/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 723/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 746/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων σε δυο (2) δίκες επί ισάριθμων προσφυγών της Εταιρείας ParkAvenueAE κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ)
 
 
 
 
 
 
7ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε εφέσεις που άσκησε η Εταιρεία ParkAvenueAE κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ)
 
 
 
 
 
 
8ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 9ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικών Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγή που άσκησε η  Εταιρεία ParkAvenueAE κατά του Δήμου Γαλατσίου για τέλη χρήσεως πεζοδρομίου και κοινοχρήστων χώρων 2009 του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ)
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Β’ Τμήμα) στις 27.01.2016 κατά τη συζήτηση τριών Αιτήσεων Αναιρέσεων του Δήμου Γαλατσίου κατά της εταιρείας «PARKAVENUEΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ»
 
 
 
 
 
 
10ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 25.02.2016, ενώπιον του 9ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κατάθεσης 7352/2012, Αριθμός Κλήσης 29779/2015 και Αριθμός Πινακίου 13) σε προσφυγή που άσκησαν οι κ.κ. Φακατσέλη Μαρία και Μελισσουργού Σοφία κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Α.Τ Γαλατσίου του Δημάρχου Γαλατσίου Γεώργιου Μαρκόπουλου, για κατάθεση ανωμοτί Εξηγήσεων στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3021/8/137-δ’/21.12.2015 κλήσης για προκαταρκτική εξέταση για υπόθεση του Δήμου Γαλατσίου σε εκτέλεση της με Ε.Γ. 29-15/40 από 20.08.2015 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στις 08.02.2016 επί ποινικής υποθέσεως με ΑΒΜ: ΙΔ 2012/5285 και κατηγορούμενο τον κ. Μιχαήλ Αρφάνη.    
 
 
 
 
 
 
13ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αναιρέσεων ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 4402/2015 και 4400/2015 αποφάσεων του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.  
 
 
 
 
 
 
 
14ο
 
Λήψη σχετικών αποφάσεων κατά των υπ’ αριθμ. 17566/2015 και 17569/2015 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Μονομελές)
 
 
 
 
 
 
15ο
Διαχειριστικός Απολογισμός και Έκθεση Πεπραγμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Γαλατσίου, για τα έτη 2014-2015.
 
 
 
 
 
 
16ο
Διαβίβαση του Πρακτικού 4 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) του Επαναληπτικού Διαγωνισμού Ηλεκτρικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συνολικά τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) τεμαχίων μεταλλικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων 660 lit(160 τεμ.) και 1.100 lit (305 τεμ.) – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
17ο
Διαβίβαση Πρακτικών α) Αποσφράγισης – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) & β) Εκδίκασης Ενστάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό προμήθειας μέσων – ειδών ατομικής προστασίας – Εκδίκαση ενστάσεων και λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
18ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
19ο
Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτος 2015.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο πρώτος σε ψήφους
 Δημοτικός Σύμβουλος Ο.Ε.
 
 
 
Δερεδίνης Βασίλειος
(Αντιδήμαρχος)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr