Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

16-02-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  16-02-2018
Αριθ. Πρωτ.: 4456
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                         
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 20η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. έτους 2018 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται.
 
 
2ο
2η Αναμόρφωση (Υποχρεωτική) του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2018.
 
 
3ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιανουάριο έτους 2018.
 
 
4ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
5ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 01.03.2018, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία) σε αγωγή που άσκησε η εταιρεία MULTIMEDIAΕφαρμογές Πληροφορικής Μέσων Ενημέρωσης Α.Ε. (ΓΑΚ: 18792/2016, ΕΑΚ: 541/2016 Αριθμός Πινακίου Ζ 20) κατά του Δήμου
 
 
6ο
Λήψη απόφασης για την ανάθεση ενεργειών προκειμένου να ολοκληρωθεί δωρεά ακινήτου προς τον Δήμο Γαλατσίου.
 
 
7ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 06.03.2018, σε Κλήση Μετ’ Απόδειξη Συζητήσεως των κ.κ. Χαραλάμπους και Δημητρίου Γκλίνου (ΓΑΚ. 547400/2017, Ειδ. Αρ. Κατ. 812/2017, Πιν. Γ3/12 (ΜΟΝ) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
 
 
8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ) για την προμήθεια χαλιού – μοκέτας σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0015 οικονομικού έτους 2018.
 
 
9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (24.514,80 ) για την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ.) και φυσικού υλικού σε βάρος των Κ.Α. 20.6633.0001 (4.798,80 €) & Κ.Α. 20.6633.0002 (19.716 €) οικονομικού έτους 2018.
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (708,24 ) για την προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών από λαμαρίνα για την αποθήκη της υπηρεσίας καθαριότητας σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (479,88 ) για την προμήθεια και τοποθέτηση ROLLER – ΣΤΟΡΙΑ (Γραφείο Μισθοδοσίας), σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0015. οικονομικού έτους 2018.
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων εκατόν δεκαέξι ευρώ (1.116 ) για την προμήθεια και τοποθέτηση ROLLER – ΣΤΟΡΙΑ (Τμήμα Ταμείου), σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0015. οικονομικού έτους 2018.
 
 
13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.488 ) για την υπηρεσία μίσθωσης δύο (2) χημικών τουαλετών (στο αμαξοστάσιο του Δήμου) σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0004 οικονομικού έτους 2018.
 
 
14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200 ) για την υπηρεσία γραφικού σχεδιασμού εντύπου της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε βάρος του Κ.Α. 15.6615.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτακοσίων έξι ευρώ (806 ) για την υπηρεσία μίσθωσης δέκα (10) χημικών τουαλετών για τις εμποροπανηγύρεις λόγω θρησκευτικών εορτών (Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας & Προφήτη Ηλία), σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0003 οικονομικού έτους 2018.
 
 
16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων εκατό εβδομήντα ευρώ (1.170 ) για την προμήθεια τριών (3) μεταλλικών αρχειοθηκών για τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας σε βάρος του Κ.Α. 15.7133.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800 ) για την προμήθεια λογισμικού προγράμματος ανάπτυξης πλατφόρμας διαχείρισης εγγράφων για το πρωτόκολλο, σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0004 οικονομικού έτους 2018.
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων εννιακοσίων εννιακόσιων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.998,88 ) για την υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των τηλεφωνικών κέντρων του Δήμου Γαλατσίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0002 οικονομικού έτους 2018.
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496 ) για την προμήθεια είκοσι (20) ενσύρματων τηλεφωνικών, σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (4.798,80 ) για την υπηρεσία μίσθωσης μηχανήματος (JCB ) για εργασίες καθαρισμού χώρου στάθμευσης στο γκαράζ του Δήμου, σε βάρος του Κ.Α. 20.6233.0002 οικονομικού έτους 2018.
 
 
21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.488 ) για την υπηρεσία σάρωσης, ψηφιοποίησης και αναπαραγωγής έγχρωμων και ασπρόμαυρων σχεδίων της τεχνικής υπηρεσίας σε βάρος του Κ.Α. 30.6615.0003 οικονομικού έτους 2018.
 
 
22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (21.514 ) για την προμήθεια πολυλειτουργικών μηχανημάτων, σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0011 οικονομικού έτους 2018.
 
 
23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.946,80 ) για την υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε βάρος του Κ.Α. 30.6266.0004 οικονομικού έτους 2018.
 
 
24ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 350,00€ στο όνομα του υπαλλήλου   Κοντού Κων/νου για αγορά 12μηνης κάρτας απεριορίστων διαδρομών αστικών συγκοινωνιών .
 
 
25ο
A.      Εγκριση απόδοσης ποσού 80,00€ στον Χανιώτη Γεώργιο
B.      Ψήφιση πίστωσης ποσού 80,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6495.0001
(Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως)
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr