Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

16-06-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  16.06.2017
Αριθ. Πρωτ.:21794
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 20 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
3ο
 
 
 
 
4ο
 
 
5ο
 
 
6ο
 
 
7ο
 
 
 
 
8ο
 
 
 
9ο
 
 
 
 
10ο
 
 
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
13ο
 
 
14ο
 
 
4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 20ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε εφέσεις που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUE ΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Φραγκουλοπούλου Μαρία για Προπληρωμένα τέλη ανεφοδιασμού της μηχανής γραμματοσήμανσης.
 
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Μαϊου έτους 2017.
 
Διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, για την συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού (σύμβαση 2016).
 
Έγκριση δαπάνης είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000 ) για την υπηρεσία καθαρισμού φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής όμβριων και απόφραξη. Διάθεση πίστωσης έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0042 για το οικονομικό έτος 2017. Το υπόλοιπο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2018.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 ) για την υπηρεσία μεταφοράς οπωροκηπευτικών προϊόντων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες σε βάρος του Κ.Α. 15.6412.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (787,40 ) σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.0015 για την υπηρεσία επισκευής αεροσυμπιεστή του συνεργείου του Δήμου Γαλατσίου που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
 
Έγκριση δαπάνης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800 ) για την συντήρηση και επέκταση αυτόματου ποτίσματος χώρων πρασίνου. Διάθεση πίστωσης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) σε βάρος του Κ.Α. 35.6264.0005 οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 21,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Πολυκρέτη Δήμητρας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.861,24€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 694.40€.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr