ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

16-09-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  16/09/2016
Αριθ. Πρωτ. : 28139
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  20 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
 
3ο
 
 
 
 
4ο
 
 
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
 
7ο
 
 
 
8ο
 
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11ο
 
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
 
14ο
 
 
 
15ο
 
 
 
16ο
 
 
17ο
 
 
 
 
18ο
 
 
19ο
 
20ο
 
21ο
 
22ο
 
 
23ο
 
 
24ο
 
 
25ο
 
 
26ο
 
 
27ο
 
 
28ο
 
 
29ο
 
 
30ο
 
 
31ο
 
 
32ο
 
33ο
 
34ο
 
35ο
 
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο «Αναγκαστικές Συνδέσεις – Εργολαβία Α2».
 
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 32ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε δυο (2) δίκες επί ισάριθμων προσφυγών της εταιρείας PARKAVENUE ΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 16ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγές που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUE ΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 8ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγές που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUE ΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 06.10.2016, ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή που άσκησε Εταιρεία «Αφοί Βερόπουλοι Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.» κατά του Δήμου Γαλατσίου για καθυστερημένες οφειλές.
 
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ΄ αριθμ. 26716/5-9-2016 Δήλωσης Παραίτησης της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου Γαλατσίου και σε περίπτωση αποδοχής ανάκληση της υπ’ αριθμ. 11/2016 απόφασης ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Β΄ Τμήμα) στις 02.11.2016 κατά τη συζήτηση τριών Αιτήσεων Αναιρέσεως του Δήμου Γαλατσίου κατά της εταιρείας «PARKAVENUE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ»
 
Α. Έγκριση συμμετοχής τεσσάρων (4) υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρεία “ForumTraining & Consulting” Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ μαζί με το ΦΠΑ υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001.
 
Έγκριση δαπάνης εκατό σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (145.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και διάθεση πίστωσης των ποσών για τα οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016:
Α. 1) σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0011 ποσό δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για το Πλύσιμο – Γρασάρισμα αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το πλύσιμο και το γρασάρισμα των Ι.Χ. επιβατηγών, του λεωφορείου, ενός κλειστού VAN, ενός 9θέσιου οχήματος και ενός 15θέσιου οχήματος και
    2) σε βάρος του Κ.Α. 20.6262.0006 ποσό δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για το πλύσιμο και το γρασάρισμα όλων των μεγάλων οχημάτων(απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου).
Β. 1)σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0005 ποσό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000 €) για την επισκευή – συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού καθώς και των λοιπών μεταφορικών οχημάτων του Δήμου που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής των Ι.Χ., του πούλμαν & των ΜΟΤΟ (ΟΜΑΔΑ ΣΤ & Ζ) και
    2) σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0010 ποσό εκατό χιλιάδων ευρώ(100.000 €) που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής των οχημάτων και των υπερκατασκευών (ΟΜΑΔΕΣ Α-Ε &Η).
Γ. 1) σε βάρος του K.A. 10.6263.0010 ποσό χιλίων ευρώ (1.000 €) για την επισκευή – συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού καθώς και των λοιπών μεταφορικών οχημάτων και αφορούν την επισκευή ελαστικών των Ι.Χ. επιβατηγών, του λεωφορείου, ενός κλειστού VAN, ενός 9θέσιου οχήματος, ενός 15θέσιου οχήματος, δίκυκλων και τρικύκλων και
    2) σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.0020 ποσό οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €) και αφορούν την επισκευή των ελαστικών όλων των μεγάλων οχημάτων (απορριμματοφόρα, φορτηγά, μηχανήματα έργου).
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά οπωροκηπευτικών προϊόντων για κοινωνικά ευπαθής ομάδες μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα λεπτά (2.710,40) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6412.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000€) σε βάρος των Κ.Α. 20.6634.0001 (20.000€) & Κ.Α. 35.6634.0001 (8.000€) του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων).
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (59.992,44€) σε βάρος των Κ.Α. 20.6671.0001 & Κ.Α. 10.6671.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0023 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων μετάδοσης μηνύματος για τις ανάγκες του Δήμου.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξακοσίων είκοσι ευρώ (620€) για την προμήθεια μιας (1) φωτογραφικής μηχανής και λοιπού φωτογραφικού εξοπλισμού (κάρτας μνήμης & τρίποδο) σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0015 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων επιδόσεων του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Δημάκη Δημητρίου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (394,32€)
 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 472/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Συμπληρωματική προδέσμευση δέκα ευρώ (10,00€) από τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2017 για την Υπηρεσία Πρασίνου, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών – Τροποποίηση των προδεσμεύσεων ποσών του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2017 για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Γκέκα Ιωάννα για την κάλυψη 12 προνοιακών επιδομάτων δικαιούχων για το Γ’ Δίμηνο του 2016.
 
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον Αύγουστο έτους 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56€ για την προμήθεια ΤΠΔ Η’ κατανομής ΚΑΠ 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56€ για την προμήθεια ΤΠΔ Θ’ κατανομής ΚΑΠ 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6261.0002 οικ. έτους 2016 για ‘Τεχνικές εργασίες (ηλεκτρολογικές – υδραυλικές κλπ) της παραχωρημένης Ολυμπιακής εγκατάστασης (Παλαί Γαλατσίου)’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6251.0001 οικ. έτους 2016 για ‘Ασφάλιστρα της παραχωρημένης Ολυμπιακής εγκατάστασης (Παλαί Γαλατσίου)’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6232.0002 οικ. έτους 2016 για ‘Μισθώματα της παραχωρημένης Ολυμπιακής εγκατάστασης (Παλαί Γαλατσίου)’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6274.0002 οικ. έτους 2016 για ‘Δαπάνες καθ/τας εσωτερικών χώρων της παραχωρημένης Ολυμπιακής εγκατάστασης (Παλαί Γαλατσίου)’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6273.0003 οικ. έτους 2016 για ‘Δαπάνες φωτισμού της παραχωρημένης Ολυμπιακής εγκατάστασης (Παλαί Γαλατσίου)’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6271.0001 οικ. έτους 2016 για ‘Δαπάνες ύδρευσης της παραχωρημένης Ολυμπιακής εγκατάστασης (Παλαί Γαλατσίου)’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ υπέρ Κ.Α. 30.7135.0023 οικ. έτους 2016 για ‘Προμήθεια Ηλεκτρονικών Πινακίδων Μετάδοσης Μηνυμάτων’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6721.0007 οικ. έτους 2016 για ‘Εισφορά του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την προστασία του Πεντελικού’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500.,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6323.0001 οικ. έτους 2016 για ‘Τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργων’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 32.500,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6312.0004€ υπέρ Κ.Α. 10.6312.0004 οικ. έτους 2016 για ‘Φορολογία εισοδήματος έτους 2015’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.250,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6117.0002 οικ. έτους 2016 για ‘Συνεχιζόμενο: Αμοιβή λοιπών εκτελούντων λοιπές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Μίσθωση Έργου 2015).
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 217,22€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 201,20€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 149,91€ για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr