Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

18-03-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  18.03.2016
Αριθ. Πρωτ. 8451
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτηκαι ώρα14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2013: Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης – Γενική Εκμετάλλευση – Προσάρτημα.
 
 
 
 
 
 
2ο
Επιβολή δυνητικού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων.
 
 
 
 
 
 
 
3ο
‘Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά δύο (2) κάδων απορριμμάτων, ύψους σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (49,20 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6412.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε Δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών στις 05-04-2016 σε έφεση με ΓΑΚ 3202/2015 που άσκησαν οι κ.κ. Δημήτριος και Χαράλαμπος Γκλίνος.
 
 
 
 
 
 
5ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά των υπ’ αριθμ. 13259/2015 και 13555/2015 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
6ο
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε Δικηγόρο για σύνταξη εξώδικης απάντησης του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ Γ’ κατανομής ΚΑΠ 2016.  
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 40,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 300,00€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Κορομπέλη Άγγελου από τη διαχείριση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου.
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr