Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018

20-07-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  2007-2018

Αριθ. Πρωτ.: 17615

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                   Π Ρ Ο Σ

                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 24η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Λήψη απόφασης για την ανάθεση ή μη σε Δικηγόρο των ενεργειών ελέγχου φακέλου και της σύνταξης σχετικής γνωμοδότησης περί προσκύρωσης του Δήμου στο γεωτεμάχιο επί της οδού Αθ. Διάκου 26.

 

 

2ο

Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν από την οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου.

 

 

3Ο

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

 

 

4Ο

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας.

 

 

5ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Πελοποννησίων.

 

 

6ο

Αποδοχή δωρεάς ενός Laser εκτυπωτή Lexmark MS 317 DN από την εταιρεία HIPAC ΑΕΒΕ.

 

 

7Ο

Έγκριση καταβολής ποσού 75,00 € στη Λογίστρια του Δήμου κ. Χάντζου Ευανθία το οποίο έχει καταβάλει εξ ιδίων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την πιστοποίησή της, ως εξουσιοδοτούμενη Λογίστρια Α΄ Τάξης του Δήμου για το έτος 2018.

 

 

8Ο

Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Ροδίτου Χάρις συνολικού ποσού 179,31 € για καταβολή του εν λόγω ποσού στον ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση 3 νέων φωτιστικών σε οδούς του Δήμου.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 179,31 € υπέρ Κ.Α. 20.6279.0001 οικ. έτους 2018.

 

 

9ο

Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Αναγνωσταρά Αικατερίνης συνολικού ποσού 18,60 € για καταβολή του εν λόγω ποσού στην ΕΥΔΑΠ για παραλαβή στοιχείων δικτύου ύδρευσης Δημοτικών οδών.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,60 € υπέρ Κ.Α. 00.6495.0001 οικ. έτους 2018.

 

 

10ο

Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Αξαόπουλου Εμμανουήλ συνολικού ποσού 167,40 € για καταβολή του εν λόγω ποσού στο ΔΕΔΔΗΕ για αντικατάσταση και μετατόπιση παροχής.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 167,40 € υπέρ Κ.Α. 20.6279.0001 οικ. έτους 2018.

 

 

11ο

Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ για ενέργειες «Ταξινόμησης των δωρεάν παραχωρημένων οχημάτων από την ΕΥΔΑΠ»

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6323.0001 οικ. έτους 2018.  

 

 

12ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 777,84 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, ΜΑΪΟΥ 2018.

 

 

13ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 11.752,33 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΜΑΪΟΥ 2018.  

 

 

14ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 347,36 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΜΑΪΟΥ (24/05/2018 – 31/05/2018).  

 

 

15ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.141,82 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΜΑΪΟΥ 2018.  

 

 

16ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.183,82 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ΜΑΪΟΥ 2018.

 

 

17ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 638,20 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΜΑΪΟΥ 2018.

 

 

18ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 176,02 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου Διοικητικών υπηρεσιών, ΜΑΪΟΥ 2018.  

 

 

19ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.075,90 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΜΑΪΟΥ 2018.  

 

 

20ο

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 651,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6495.0009 οικ. έτους 2018 για προμήθεια επίπλων για: Έξοδα λειτουργικών δαπανών της Δομής Παροχή βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή συσσιτίου.

 

 

21ο

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 373,63 € υπέρ Κ.Α. 15.6495.0008 οικ. έτους 2018 για προμήθεια επίπλων για: Έξοδα λειτουργικών δαπανών της Δομής Κέντρου Κοινότητας.

 

 

22ο

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € υπέρ Κ.Α. 35.6634.0001 οικ. έτους 2018 για Προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπηρεσίας πρασίνου.

 

 

23ο

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 29.500,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6634.0001 οικ. έτους 2018 για Προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων).

 

 

24ο

– Έγκριση Δαπάνης Συντήρησης Μηχανογραφικού εξοπλισμού συνολικού ποσού 12.000,00 €.

– Διάθεση πίστωσης ποσού 5.500,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6265.0004 οικ. έτους 2018.

– Προδέσμευση ποσού 6.500,00 € από τον αντίστοιχο Κ.Α. του οικ. έτους 2019.

 

 

25ο

– Έγκριση Δαπάνης Συντήρησης Μηχανογραφικού εξοπλισμού συνολικού ποσού 6.849,02 €.

– Διάθεση πίστωσης ποσού 2.397,16 υπέρ Κ.Α. 10.6265.0004 οικ. έτους 2018.

– Προδέσμευση ποσού 4.451,86 € από τον αντίστοιχο Κ.Α. του οικ. έτους 2019.

 

 

26ο

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 298,84 € υπέρ Κ.Α. 15.6277.0007 οικ. έτους 2018 για Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων υγειονομικής μονάδας Κοινωνικής Υπηρεσίας.

 

 

27ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 644,80 €.

 

 

28ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 236,00 €.

 

 

29ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Χουρίδου Ιωάννας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 292,64 €.

 

 

30ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου κ. Παπαρρηγόπουλου Ανδρέα από τη διεκπεραίωση δικαστικής υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.240,00 €.

 

 

31ο

Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 368/2018 απόφασης Ο.Ε.

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr