Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

22-06-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  2206-2018

Αριθ. Πρωτ.: 15184

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                   Π Ρ Ο Σ

                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Κατάρτιση Πίνακα για  Έκτακτη Οικονομική  Ενίσχυση  σε κατοίκους του Δήμου μας

 

 

2ο

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα MAIO έτους 2018.

 

 

3Ο

Έγκριση διάθεσης & Ψήφιση πίστωση  ποσού 39.996,20€ υπέρ Κ.Α 20-6662.0003 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια Φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού φωτισμού΄΄  

 

 

4Ο

Έγκριση διάθεσης & Ψήφιση πίστωση  ποσού 39.816,40€ υπέρ Κ.Α 20-7135.0002 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια Φωτιστικών σωμάτων , αποξήλωση παλαιών και εγκατάσταση νέων , στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού΄΄  

 

 

5ο

Έγκριση διάθεσης & Ψήφιση πίστωση  ποσού 26.073,48€ υπέρ Κ.Α 30-7135.0003 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια Φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού φωτισμού προς αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών υδραργύρου κοινοχρήστων χώρων  (ΣΑΤΑ)΄΄  

 

 

6ο

Έγκριση διάθεσης & Ψήφιση πίστωση  ποσού 24.581,56€ υπέρ Κ.Α 20-6662.0001 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικού Φωτισμού΄΄  

 

 

7ο

Έγκριση διάθεσης & Ψήφιση πίστωση  ποσού 15.000,00€ υπέρ Κ.Α 30-6662.0034 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων΄΄  

 

 

8Ο

Έγκριση διάθεσης & Ψήφιση πίστωση  ποσού 744,00€ υπέρ Κ.Α 30-7133.0001 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια επίπλων και σκευών ΄΄  

 

 

9Ο

Έγκριση διάθεσης & Ψήφιση πίστωση  ποσού 545,60€ υπέρ Κ.Α 10-7133.0001 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια επίπλων και σκευών ΄΄  

 

 

10ο

Έγκριση διάθεσης & Ψήφιση πίστωση  ποσού 9.486,00€ υπέρ Κ.Α 10-6634.0001 Οικ. έτους 2018  για ΄΄ Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού΄΄  

 

 

11ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 990,78€ για καταβολή υπερωριών  προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

 

 

12ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Ρουφάνη Δήμητρας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 411,68€.

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr