ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6/9/2016 ΣΤΙΣ 14:00

05-09-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

                                         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  02-09-2016

Αριθ. Πρωτ.  26571

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                   Π Ρ Ο Σ

                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  06 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

1ο

 

2ο

 

3ο  

 

4ο

 

5ο  

 

6ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7ο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ο

 

 

  9ο

 

 

 

10ο

 

 

11ο

 

 

12ο

 

 

13ο

 

 

14ο

 

 

15ο

 

 

16ο

 

 

17ο

 

 

18ο

 

19ο

 

 

  20ο

 

 

 

 

Κατάρτιση Πίνακα (Νο 12) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

Κατάρτιση Πίνακα (Νο 13) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2017.

 

Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017.

 

Καθορισμός του συντελεστή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2017.

 

Α) Έγκριση συνολικής δαπάνης ογδόντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (88.962,10 €) &

Β) Διάθεση πίστωσης ποσού:

1) 10.000 €, σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0029, Οικ. Έτους 2016, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικών κτιρίων,

2) 29.995,74 €, σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0006, Οικ. Έτους 2016, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού δημοτικού φωτισμού,

3) 33.993,36 €, σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0018, Οικ. Έτους 2016, για την προμήθεια ιστών και φωτιστικών για τους κοινόχρηστους χώρους και το Άλσος Βεΐκου &

 

4) 14.973 €, σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0007, Οικ. Έτους 2016, για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού φωτισμού.

 

α) Έγκριση δαπάνης τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (335.510 €), για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης (diesel), πετρελαίου θέρμανσης, αμόλυβδης βενζίνης & ελαιολιπαντικών), ετών 2016 – 2017.

β) Διάθεση πίστωσης ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (diesel).

γ) Προδέσμευση ποσού διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000 €) από τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2017 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης (diesel).

δ) Προδέσμευση ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) από τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2017 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

ε) Προδέσμευση i) ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000 €) από τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2017 για την Υπηρεσία Καθαριότητας, ii) ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500 €) από τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2017 για τις Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες & iii) ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500 €) από τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2017 για την Υπηρεσία Πρασίνου, για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης.

στ) Προδέσμευση i) ποσού είκοσι χιλιάδων δέκα ευρώ (20.000 €) από τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2017 για την Υπηρεσία Καθαριότητας, ii) ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) από τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2017 για τις Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες & iii) ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) από τον αντίστοιχο Κ.Α. του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2017 για την Υπηρεσία Πρασίνου, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών.

 

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Δαμίγου Ευάγγελου για την έκδοση δελτίων Τεχνικού Ελέγχου για (7) οχήματα Ι.Χ. του Δήμου.

 

Α. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 602.539,51€ για την οικονομική ενίσχυση δικαιούχων Προνοιακών επιδομάτων, Δ’ διμήνου 2016,  Β) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της κ. Τζανίνη Βασιλικής ως Υπολόγου, συνολικού ποσού 602.539,51€.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 938,19€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, Ιουλίου 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 658,50€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, Ιουλίου 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 128,60€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), Ιουλίου 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 294,06€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έκτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ), Ιουλίου 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.833,09€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), Ιουλίου 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 208,40€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, Ιουλίου 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.909,21€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, Ιουλίου 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 208,40€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών, Ιουλίου 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 119.04€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών, Ιουλίου 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 152,09€ υπέρ Κ.Α. 10.6312.0003 οικ. έτους 2016 για: ‘Τέλη για χορήγηση ηλεκτρονικών αρχείων από ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ’.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 38,00€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία,

Ροπόδη Παναγιώτη,

Σπηλιοπούλου Χρυσάγη Κωνσταντίνα,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

 

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς στον Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)

2.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)

5.       Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr