Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

05-02-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  05.02.2016
Αριθ. Πρωτ.: 3740
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 09 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Διαβίβαση Πρακτικών 3 (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό προμήθειας μέσων – ειδών ατομικής προστασίας – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
2ο
Υποβολή Συμφωνίας Δήμου Γαλατσίου από την Ταμειακή Υπηρεσία για 31.01.2016.
 
 
 
 
 
 
3ο
Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6277.0007 (500,00 €), Οικ. έτους 2016 για την δαπάνη συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων υγειονομικής μονάδας (Δημοτικό Ιατρείο) Κοινωνική Υπηρεσία.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 516,60 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6264.0001 (516,60 €), Οικ. έτους 2016 για την συντήρηση εργαλείων και μικρών μηχανημάτων Τεχνικών έργων.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0004 (1.500,00 €), Οικ. έτους 2016 για την μίσθωση χημικής τουαλέτας για το αμαξοστάσιο του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0002 (3.000,00 €), Οικ. έτους 2016 για την συντήρηση ανελκυστήρα.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 21.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 (3.000,00 €), 10.6462.0001 (10.000,00 €) και 30.6462.0001 (8.000,00 €) Οικ. έτους 2016 για τα έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων των Υπηρεσιών του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 25.512,91 € (Συνεχιζόμενο) σε βάρος των Κ.Α. 20.6634.0001 (19.190,46 €) & 35.6634.0001 (6.322,45 €) του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2016 για την προμήθεια 14.370 κιλ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (10.760,00 κιλ. (διαστ. 100 x75 cm) & (3.610,00 κιλ. (διαστ. 110 x85 cm).
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr