ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

06-03-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  06-03-2015
Αριθ. Πρωτ.: 7204
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 10 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 10ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στις 9.3.2015 κατά τη συζήτηση της από 28.3.2014 και ΑΒΕΜ: ΕΦ 910/16.4.2014 Έφεση της εταιρείας PARKAVENUE Α.Ε. κατά του Δήμου Γαλατσίου και της υπ’ αριθ. 17479/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στις 9 Μαρτίου 2015 κατά τη συζήτηση δυο (2) εφέσεων του Δήμου Γαλατσίου κατά της εταιρείας PARKAVENUEΑ.Ε. για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού εννιά χιλιάδων τετρακοσίων εφτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (9.407,65 €) για την εξόφληση της υπ’ αριθμόν 26852/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 850/2013 αμετάκλητης απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
4ο
Αποδοχή δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος, από την «ΕΕΑΑ Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.», με διαλυτική αίρεση.
 
 
 
 
 
 
5ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 17/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Διεξαγωγή Ιερών πανηγύρεων Αγίας Ειρήνης, Αγ. Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία».
 
 
 
 
 
 
6ο
Διαβίβαση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης & χαρτιού εκτυπώσεων & φωτοτυπιών (Χαρτί Α3 & Α4) για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2015 – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
7ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης & αναλωσίμων ειδών φωτοτυπικών και πολυμηχανημάτων fax (μελάνια – toner) για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής 1.340,46 € στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας για πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ του ποσού για τοποθέτηση 17 νέων φωτιστικών.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6265.0001 του Οικ. έτους 2015 για τη δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυροσβεστήρων αυτοκινήτων καθαριότητας.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6265.0006 του Οικ. έτους 2015 για τη δαπάνη συντήρησης συστημάτων πυροπροστασίας και αναγόμωσης πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0019 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για δαπάνες επισκευής και συντήρησης των γεωτρήσεων και αντλιοστασίων.
 
 
 
 
 
 
12ο
Απευθείας ανάθεση και κατακύρωση εκπόνησης της: Γεωτεχνικής μελέτης για την αντιμετώπιση προβλημάτων αστάθειας πρανών στο Δήμο Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 200,00 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρικόπουλου Ανδρέα από δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 797,20 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Μανίκα Βασιλικής από τη διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 28,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 38,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για το έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6412.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Έξοδα μεταφοράς αγαθών –φορτοεκφορτωτικά’’.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6262.0002 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Συντήρηση ανελκυστήρα’’.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € Κ.Α. 00.6221.0001 για την καταβολή ποσού για προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 75/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 15.6495.0003 για την εκτέλεση της εργασίας: «Δαπάνη εντομοκτονίας –μυοκτονίας», αρ. μελ. 2/2015.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 76/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης 11.070,00 € εις βάρος του Κ.Α. 15.6495.0002 για την εκτέλεση της κατ’ αποκοπήν εργασίας: «Έλεγχος – καταπολέμηση κουνουπιών».
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση υπηρεσίας υλοποίησης αντιφυματικών εμβολιασμών σε Ιατρό.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr