Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 10 Σεπτεμβρίου 2012

06-09-2012 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 6–9–2012
Αριθ. Πρωτ
.: 29888
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               
          ΠΡΟΣ
             Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
 
κ.     Μαγκανάρη Νικόλαο

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 Σεπτεμβρίου 2012,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200 €.

 
 
 
 
 
 
2ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και κατά των Δέσποινας συζ. Δημ. Ανδρή κλπ. σε εκκρεμή δίκη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Υπόθεση Λατομείου Λεβεντάκη) και ανάθεση εντολής σε Δικηγόρο για τη δικαστική διαχείριση της υπόθεσης.

 
 
 
 
 
 
3o

Ψήφιση πίστωσης ποσού € 2.000,00 για λοιπές δαπάνες ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας 3ου Κ.Ε.Π.

 
 
 
 
 
 
4o

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.471,89 € για τη χορήγηση τρίμηνων αποδοχών.

 
 
 
 
 
 
5o

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων-Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012).

 
 
 
 
 
 
6o

Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου ετών 2011 – 2012.

 
 
7o

Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού φωτισμού.`

 
 
 
 
 
 
8o

Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων οδού Χαρ. Τρικούπη».

 
 
 
 
 
 
9ο

Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό της εργασίας «Βαφή κοινοχρήστων χώρων (Πλατειών – νησίδων)», αριθ. μελ. 26/2012.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr