Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 11 Νοεμβρίου του 2011

07-11-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 07–11–2011

Αριθ. Πρωτ.: 41026
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

         Π Ρ Ο Σ
  Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

 κ.κ. Μπούρα Χριστίνα

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
 Δήμο Κωνσταντίνο
Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
Τσιρώνη Κωνσταντίνο
 Κομπότη Ιωάννη
 Δερεδίνη Βασίλειο
 Ρωμανό Ιωάννη
 (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 11η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 

 

1ο

Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έ­τους 2012.

 

 

 

 

 

 

2ο

Ψήφιση πίστωσης 3.130,80 € για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης στους μετακινούμενους Υπαλλήλους (Μηχανικούς) του Δήμου για τον μήνα Οκτώβριο 2011.

 

 

 

 

 

 

3ο

Ψήφιση πίστωσης 162,00 € για την καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης σε μετακινούμενο Υπάλληλο του Δήμου για τον μήνα Οκτώβριο 2011.

 

 

 

 

 

 

4ο

Ψήφιση πίστωσης 140,00 € για την προμήθεια δύο (2) τεμαχίων (5λιτρων) Λαδιού για μηχανήματα κήπων (Παγία Προκαταβολή).

 

 

 

 

 

 

5ο

Ψήφιση πίστωσης 0,90 € για την καταβολή φορολογικού προστίμου λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Φ.Μ.Υ.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 

ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.     Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.     Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.     Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr