ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

11-04-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Γαλάτσι,
08 – 04 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 0781
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π Ρ Ο Σ
                                         Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                         κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                  Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                Δήμο Κωνσταντίνο
                                     Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                              Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                Κομπότη Ιωάννη
                                               Δερεδίνη Βασίλειο
                                                  Ρωμανό Ιωάννη
             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 12 Απριλίου 2011,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση άσκησης αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/6094/260/30-6-2009 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με θέμα την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μεταολυμπιακή Αξιοποίηση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου (ΠΑΛΑΙ) σε κέντρο Αθλητικών, Πολιτιστικών, Ψυχαγωγικών και Εμπορικών Χρήσεων και ανάθεση εντολής στον Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Χριστοφορίδη σύνταξης και κατάθεση της αίτησης και παράσταση κατά τη συζήτησης αυτής στις 19/10/2011 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο 
 
 
 
 
 
 
2ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 45.000,00 €
Κ.Α. 20.6634.0001 ποσού 25.000,00 €
Κ.Α. 35.6634.0001 ποσού 20.000,00 €
για δαπάνες προμήθειας Σάκκων απορ/των Οικ. Έτους 2011
 
 
3ο
Λήψη απόφασης επί γενόμενης δαπάνης επισκευής πέντε (5) απορ/ρων αυτοκινήτων κατά το διάστημα προ της εγκρίσεως του προϋπολογισμού του έτους 2011
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr