Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 12 Μαϊου 2015

08-05-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  08-05-2015
Αριθ. Πρωτ.: 14882
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης και σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης επί αιτήματος τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.33/τ.97.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο για τον έλεγχο επιμερισμού της οφειλής των αναφερομένων υπολόγων στις υπ’ αριθ. 185/2012 (οικονομικού έτους 1998) και 190/2013 (οικονομικού έτους 1996) του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
 
 
 
 
 
3ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ΄ αριθμ. 6371/2014 απόφασης του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (7ου Τμήματος).
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1,58 € για φορολογικά πρόστιμα.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 43,20 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 50,75 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ Ε’ κατανομής ΚΑΠ 2015.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.270,00 € υπέρ Κ.Α. 10.7134.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Προμήθεια Η/Υ και Λογισμικών’’.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.912,07 € υπέρ Κ.Α. 35.6264.0001 Οικ. έτους 2015 για ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: ‘’Συντήρηση & επισκευή μηχαν/των & εργαλείων κήπων’’.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.200,00 € υπέρ Κ.Α. 35.6277.0001 Οικ. έτους 2015 για ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: ‘’Εργασίες Απομάκρυνσης προϊόντων κλαδέματος’’.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού16.039,20 € υπέρ Κ.Α. 10.6266.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικών’’.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6262.0004 Οικ. έτους 2015 για ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: ‘’Πλύσιμο οχημάτων υπ. Καθ/τας σε εξωτερικό συνεργείο (Ολοκλήρωση συμβάσεων 2014’’).
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6263.0008 Οικ. έτους 2015 για ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: ‘’Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων (Ολοκλήρωση συμβάσεων 2014’’).
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6263.0003 Οικ. έτους 2015 για ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: ‘’Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων (επιβατικά – δίκυκλα – τρίκυκλα – πούλμαν).
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 49.400,00 € υπέρ Κ.Α. 35.6262.0006 Οικ. έτους 2015 για ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: ‘’Συντήρηση πρασίνου Εργολαβία 2014’’.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 180.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6263.0009 Οικ. έτους 2015 για ‘’Επισκευή και συντήρηση οχημάτων υπηρεσίας Καθ/τας και Ηλεκτροφωτισμού’’.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης για την ανάγκη «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων και εργαλείων» ποσού 6.000,00 € Κ.Α. 35.6264.0002.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6262.0026 για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση Συντριβανιών εργολαβία 2015-16», με αρ. μελ. 20/2015.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr