Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 12 Μαιου 2011

10-05-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 10 – 05 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 15679
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π Ρ Ο Σ
                                                    Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                    κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                             Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                   Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                        Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                          Κομπότη Ιωάννη
                                       Δερεδίνη Βασίλειο
                                          Ρωμανό Ιωάννη
       (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 12η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:45, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης εκδίκασης των προσφυγών εντός της ταχθείσης από τον νόμο δεκαήμερης προθεσμίας, κατά των όρων διακήρυξης της εργασίας «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2011», σε έκτακτη συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
 
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
1ο
Εκδίκαση προσφυγής της Αλαφογιάννη Αικατερίνη κατά των όρων διακήρυξης της εργασίας «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2011» αρ. μελ. 9/2011.
 
 
 
 
 
 
2ο
Εκδίκαση ένστασης διαμαρτυρίας των Λίτσα Ευδοκίας, Ανδριανοπούλου Ευαγγελίας, Σιδερή Μαρίας και Κυριακάκη Χρίστου κατά των όρων διακήρυξης της εργασίας «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2011» αρ. μελ. 9/2011.
 
 


Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr