ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

10-09-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  10-09-2015
Αριθ. Πρωτ.: 28729
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 14 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Διαβίβαση φακέλου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου – Εκδίκαση ένστασης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
2ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 418/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου 2015» για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 222/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ Θ’ Κατανομής ΚΑΠ 2015.
 
 
 
 
 
 
4ο
Α. Ψήφιση πίστωσης ποσού 358,00 € για πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού για τοποθέτηση 6 νέων φωτιστικών υπέρ Κ.Α. 20.6211.0001 Β. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή της εν λόγω δαπάνης.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € Κ.Α. 00.6221.0001 για την καταβολή ποσού για προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6434.0004 του προϋπολογισμού του 2015 για τις δαπάνες Εκλογών 2015.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 215,73 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας, ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 231,56 € για καταβολή αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση αποσπασμένης τακτικής υπαλλήλου του Δήμου ΙΟΥΝΙΟΥ & ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 422,84 € για καταβολή υπερωριών ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 μόνιμου προσωπικού κήπων και δενδροστοιχιών .
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.901,03 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας συμβασιούχων εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας, ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.162,79 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΙΟΥΛΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr