Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 15 Ιουλίου 2014

11-07-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  11-07-2014
Αριθ. Πρωτ.:  31754
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15 Ιουλίου 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάκληση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έγκριση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΙΚΑ.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4,08 € (συμπληρωματική χρέωση σύνδεσης) για την καταβολή προκαταβολής ποσού στην ΕΥΔΑΠ για την τοποθέτηση ρολογιών ύδρευσης σε δυο (2) σιντριβάνια και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 46,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 136,20 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 233,22 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 726,10 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. Ζ΄ κατανομής ΚΑΠ 2014.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € προμήθεια βενζίνης μηχανημάτων κήπων & έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6323.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Τέλη χρήσεως μηχανημάτων έργων’’.
 
 
 
 
 
 
14ο
Α. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Πλαστικών σάκκων απορ/των έτους 2014
Β. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 33.652,80 €.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 28.029,51 Εισφορές Ασφαλισμένου & Εργοδότη Απασχολούμενων ΙΚΑ 5μηνων προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 28.000,00 € από ΥΠΕΣΔΔΑ για το έργο: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Μπούρα Αθανάσιο,
Μπούρα Χριστίνα,
Ανδρή Σταμάτιο,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),
2.       Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),
3.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών),
4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr