Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 16 Ιουνίου 2015

13-06-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  12-06-2015
Αριθ. Πρωτ.: 20061
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 16 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης για την εξωδικαστική επίλυση ή μη της διαφοράς σχετικά με τις ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΘΗΝΑ & ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ (160 τεμάχια) & 1.100 ΛΙΤΡΩΝ (305 τεμάχια).
 
 
 
 
 
 
3ο
Α. Έγκριση συμμετοχής δυο (2) υπαλλήλων σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει το ‘’TRAININGNET ΕΕ’’.  Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 680,00 € μαζί με το ΦΠΑ υπέρ ΚΑ 00.6073.0001.
 
 
 
 
 
 
4ο
Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση Αυτόματου Ποτίσματος Χώρων Πρασίνου στο Δήμο Γαλατσίου – Εργολαβία 2015».
 
 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος ανάθεσης για: «Σύνταξη Τοπογραφικών μελετών έτους 2015» – αρ. μελ. 34/2015.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για την προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 48,00 € για την προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 40,00 € για καταβολή εξόδων εγγυητικής.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ ΣΤ’ κατανομής ΚΑΠ 2015.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 578,90 € για καταβολή υπερωριών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 – ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 & ΜΑΪΟΥ 2015 αποσπασμένης υπαλλήλου του Δήμου & εργ. εισφ. ΤΥΔΚΥ – ΤΑΔΚΥ – ΤΕΑΔΥ.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης 38.130,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0014 του Οικ. Έτους 2015 για τη δαπάνη προμήθειας μιας (1) υπερκατασκευής υδροφόρας – πυροσβεστικού, 6.000 Λίτρων.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.7112.0002 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στο Ο.Τ. 28/Τ98 (ΣΑΤΑ).
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 366,54 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 366,54 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 549,81 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 590,40 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του δικηγόρου Αθηνών κ. Λάμπρη Ανδρέα από τη διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr