Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 17 Μαϊου 2011

16-05-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 12 – 05 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 16038
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π Ρ Ο Σ
                                          Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                            κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                          Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                    Δήμο Κωνσταντίνο
                             Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                    Κομπότη Ιωάννη
                                   Δερεδίνη Βασίλειο
                                     Ρωμανό Ιωάννη
        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 17η Μαΐου 2011,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Καθορισμός συντελεστών χρήσης κοινόχρηστων χώρων
 
 
 
 
 
 
2ο
Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αναδρομικών οικογενειακού επιδόματος στην πρώην υπάλληλο του Δήμου Σαρέλη Σταματούλα σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 13343/2008 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή εισφορών εργαζομένων παρελθόντων οικονομικών ετών στο ΙΚΑ συνολικού ποσού 17.136,62 €
 
 
4ο
Έγκριση δαπάνης καταχώρησης ανακοινώσεων στον Τύπο
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr