Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 18 Σεπτεμβρίου 2012

14-09-2012 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 14 – 9 – 2012
Αριθ. Πρωτ.: 31124
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               
Π Ρ Ο Σ
 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
 
κ.  Μαγκανάρη Νικόλαο

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 18 Σεπτεμβρίου 2012,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Ανάθεση σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης υπόθεσης του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
2ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 €.

 
 
 
 
 
 
3o

Έγκριση πορίσματος Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

 
 
 
 
 
 
4o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6,50 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 
 
 
 
 
 
5o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 9,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 
 
 
 
 
 
6o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 486,98 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 
 
 
 
 
 
7o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 696,68 € για προμήθεια ΤΠΔ τακτικής Αυγούστου 2012.

 
 
 
 
 
 
8o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 44.300,00 € για εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ τακτικής Αυγούστου 2012.

 
 
 
 
 
 
9ο

Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Σαρωνικού».

 
 
 
 
 
 
10ο

Καθορισμός όρων διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Σαρωνικού».

 
 
 
 
 
 
11ο

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων οδού Χαρ. Τρικούπη» – Αρ. Μελ. 45/2012.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr