ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

28-06-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι,  28 06 2013

Αριθ. Πρωτ.: 23937

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

Π Ρ Ο Σ

  Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ.  Μαγκανάρη Νικόλαο

 Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

Παπαδιονυσίου Χριστίνα

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

Κομπότη Ιωάννη

Δήμο Κωνσταντίνο

Δερεδίνη Βασίλειο

Ρωμανό Ιωάννη

 (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 02 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

1ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εγκλίσεως εκ μέρους του Δήμου για το περιστατικό που εκτίθεται στην υπ’ αρθ. Πρωτ. 15974/1405-2013 αναφορά του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπηλιόπουλου.

 

 

 

 

 

 

2ο

Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος Πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθ/τας των υπηρεσιών του Δήμου & του Ν.Π.  Ο.Κ.Π.Α. έτους 2013.

 

 

 

 

 

 

3ο

Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος Πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας Υδραυλικών υλικών έτους 2013.

 

 

 

 

 

 

4ο

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί σύμφωνα με την 14/2013 απόφαση Ο.Ε., αξιολόγησης προσφορών του Π.Δ. 28/80, για την: ‘’Ανάδειξη αναδόχου εταιρείας απόσυρσης εγκαταλελειμμένων αυτ/των’’ (Διακήρυξη αρ. πρωτ. 21134/13 με Α.Δ.Α. ΒΕΖΦΩΛΛ-9ΨΗ).

 

 

 

 

 

 

5ο

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού επιτροπής επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Επισκευή – Συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού».

 

 

 

 

 

 

6o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ. Κ.Α. 30.6651.0001 Οικ. έτους 2013 για έξοδα προμήθειας υλικών Τοπογραφήσεων & σχεδιάσεων.

 

 

 

 

 

 

7o

Διάθεση ποσού 258.300,00 € υπέρ Κ.Α. 20.7131.0010 Οικ. έτους 2013 για προμήθεια (2)

απορ/φόρων αυτ/των ( Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με αριθ. διακήρυξης 41494/13-12-2012).

 

 

 

 

 

 

8o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,80 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 

 

 

 

 

 

9o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5,00 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 

 

 

 

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 136,65 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για την καταβολή ποσού για την έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) για τα δίκυκλα του Δήμου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.

 

 

 

 

 

 

12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.297,60 € για την καταβολή τελών χρήσης μηχανημάτων έργων του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.300,00 € για την καταβολή δικαστικών εξόδων βάσει της 1270/10 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών & 724/12 απόφασης του Αρείου Πάγου.

 

 

 

 

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 37.958,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0001 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και ποσού 1.968,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6671.0002 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

15ο

Ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος» ποσού 11.000 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7312.0022.

 

 

 

 

 

 

16o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.217,70 € από τον Κ.Α. 30.6495.0001 για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας του έτους 2013.

 

 

 

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Κούλη Κανέλλο,

Βιντζηλαίο Γεώργιο,

Μπουγιούκα Ευάγγελο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.       Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr