Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 2 Μαΐου 2012

27-04-2012 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,27 – 04 – 2012
Αριθ. Πρωτ.: 12987
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               
             ΠΡΟΣ
                                                          Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                 κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

       Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

Δήμο Κωνσταντίνο

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 2 Μαΐου 2012,ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Ανάθεση σε Δικηγόρο παράστασης στο Πρωτοδικείο Αθηνών σε υπόθεση Δημητρίου Γκλίνου.

 

 
 

 
 

 

 
 
2ο

Λήψη Απόφασης έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας Ανταλλακτικών & Εργασιών συντήρησης των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχ/των του Δήμου έτους 2012.

 
 
 
 
 
 
3ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.7135.0001 Οικ. έτους 2012 για προμήθεια εξοπλισμού δημοτικού ιατρείου.

 
 
 
 
 
 
4ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6261.0001 Οικ. έτους 2012 δαπάνης ετήσιας συντήρησης συναγερμών κτιρίων του Δήμου.

 

 

 

 

 
 
5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6463.0001 Οικ. έτους 2012 για έξοδα δημοσιεύσεων.

 
 
 
 
 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 180.800,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6263.0008 Οικ. έτους 2012 για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 
 
 
 
 
 
7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € υπέρ Κ.Α. 50.6615.0001 Οικ. έτους 2012 για εκτυπώσεις εντύπων υπηρεσιών του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € υπέρ Κ.Α. 35.7131.0002 Οικ. έτους 2012 για προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας κήπων.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6265.0002 Οικ. έτους 2012 για εργασίες συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 
 
 
 
 
 
10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € υπέρ Κ.Α. 35.6672.0001 Οικ. έτους 2012 για προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπων.

 
 
 
 
 
 
11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6611.0001 Οικ. έτους 2012 για την προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.

 
 
 
 
 
 
12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6681.0001 Οικ. έτους 2012 για την προμήθεια υλικών φαρμακείου.

 
 
 
 
 
 
13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 
 
 
 
 
 
14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 
 
 
 
 
 
15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 12,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 
 
 
 
 
 
16ο

Καθορισμός των όρων διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων – Εργ. Σ5 – Αριθ. Μελ.: 6/2012».

 
 
 
 
 
 
17ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € υπέρ Κ.Α. 35.6692.0001 Οικ. Έτους 2012 για προμήθεια δενδρυλλίων – θάμνων.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr