Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 20 Απριλίου 2011

15-04-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 15 – 04 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 11942
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
              Π Ρ Ο Σ
                                                   Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                           Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                     Δήμο Κωνσταντίνο
                                                            Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                     Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                                     Κομπότη Ιωάννη
                                                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                     Ρωμανό Ιωάννη
                                  (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Απριλίου 2011,ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 15505/2010 απόφασης του 25ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και ανάθεση σε Δικηγόρο σύνταξης, κατάθεσης και εν γένει δικαστικής διαχείρισης της υπόθεσης
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης υπόθεσης του Δήμου
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 7.120,00 €
Κ.Α. 20.6263.0006 ποσού 6.640,00 €
Κ.Α. 20.6263.0007 ποσού    480,00 €
για δαπάνες επισκευής πέντε (5) απορριμματοφόρων
 
 
 
 
 
 
4ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Ηλεκροφωτισμός παιδικής χαράς Σύρου»
 
 
5ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Δημοτικών οδών» (αρ. μελέτης 13/2011
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Αλιμπέρτη Μαρία,
Νίκου Νικόλαο,
Ανδρή Σταμάτιο,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:
1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr