Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 20 Μαρτίου 2012

15-03-2012 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,15 –03 2012
Αριθ. Πρωτ.:8118
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               
             ΠΡΟΣ
                                                     Τους  Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                 κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                         Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Μαρτίου 2012,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6262.0003 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εργασία: «Πλύσιμο οχημάτων καθαριότητας σε εξωτερικό συνεργείο συνεχιζόμενο από το έτος 2011».

 
 

 
 

 
 

 

 
 
2ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2200,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0001 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εργασία: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συνεχιζόμενο από το έτος 2011».

 
 
 
 
 
 
3ο

«Ανάκληση της υπ’ αριθ. 119/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου».

 
 
 
 
 
 
4ο

«Ανάκληση της υπ’ αριθ. 118/2012 απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου».

 
 
 
 
 
 
5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6277.0001 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εργασία: «Καθαρισμός οικοπέδων, οδών, κοινοχρήστων χώρων».

 

 

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης του ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 35.6692.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2012 για προμήθεια μικροϋλικών πρασίνου.

 

 

 

 

 

 

7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 232,60 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 

 

 

 

 

 

8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 9,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών από κατάθεση επιταγών.

 

 

 

 

 

 

9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 132,78 € για προμήθεια ΤΠΔ.

 

 

 

 

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 44.300 € για εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ τακτικής Φεβρουαρίου 2012.

 

 

 

 

 

 

11o

Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπές) ΕΚΠΟΤΑ Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Απ΄ Ευθείας Ανάθεση Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/10 & του αρθ.46 του Ν.4024/11 «Πάσης Φύσεως Προμηθειών (Πλην Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού Μηχανολογικού εξοπλισμού, Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών – Ελαστικών-Ανταλλακτικών αυτ/των- Πάσης φύσεως Οικοδομικών υλικών έργων αυτεπιστασίας)».

 

 

 

 

 

 

12ο

Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπές) ΕΚΠΟΤΑ Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Απ΄ Ευθείας Ανάθεση Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/10 & του αρθ.46 του Ν.4024/11 «Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, Λογισμικά κλπ)».

 

 

 

 

 

 

13ο

Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπές) ΕΚΠΟΤΑ Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Απ΄ Ευθείας Ανάθεση Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/10 & του αρθ.46 του Ν.4024/11 «Ηλεκτρολογικού υλικού & Πάσης φύσεως Οικοδομικών υλικών έργων αυτεπιστασίας».

 

 

 

 

 

 

14ο

Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπές) ΕΚΠΟΤΑ Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Απ΄ Ευθείας Ανάθεση Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/10 & του αρθ.46 του Ν.4024/11 «Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Κάδοι απορ/των, Αυτ/τα, Μηχ/τα, Φωτοτυπικά κλπ)».

 

 

 

 

 

 

15ο

Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπές) ΕΚΠΟΤΑ Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Απ΄ Ευθείας Ανάθεση Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ε του Ν.3852/10 & του αρθ.46 του Ν.4024/11 «Προμηθειών (Καυσίμων, Ελαιολιπαντικών – Ελαστικών – Ανταλλακτικών αυτ/των)».

 

 

 

 

 

 

16ο

Έγκριση κατάρτισης πίνακα απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας για την οικονομική τους ενίσχυση για το έτος 2012.

 

 

 

 

 

 

17ο

Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου μας από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012.

 

 

 

 

 

 

18ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6431.0001 Οικ. έτους 2012 για έκδοση ενημερωτικού εντύπου του Δήμου έτους 2012.

 

 

 

 

 

 

19ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.300,00 € υπέρ Κ.Α. 35.6061.0001 Οικ. έτους 2012 για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου (Προσωπικό Πρασίνου).

 

 

 

 

 

 

20ο

Ψήφιση πίστωσης 2.300,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6061.0001 Οικ. έτους 2012 για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου (Κλητήρες – Καθ/τριες).

 

 

 

 

 

 

21ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.400,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6061.0001 Οικ. έτους 2012 για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου (Προσωπικό Τεχνίτες- Μηχ/κοί – Φύλακες κλπ).

 

 

 

 

 

 

22ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.800,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6061.0001 Οικ. έτους 2012 για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου (Καθ/τριες Σχολικών Μονάδων).

 

 

 

 

 

 

23ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.400,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6061.0001 Οικ. έτους 2012 για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου (Προσωπικό καθ/τας).

 

 

 

 

 

 

24ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.800,00 € υπέρ Κ.Α. 50.6061.0001 Οικ. έτους 2012 για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου (Προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας).

 

 

 

 

 

 

25ο

Έγκριση μελέτης, όρων διακήρυξης & ψήφιση πίστωσης για την εργασία: «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕΙΚΟΥ».

 

 

 

 

 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr